Aantrekken financiering: wanneer is een goedgekeurd prospectus vereist?

Met de aantrekkende economie merk ik als advocaat dat ik steeds vaker de vraag krijg wanneer een prospectus voor het aantrekken van geld uit de markt vereist is. Eigenlijk moet er altijd een prospectus worden opgesteld, maar er is een verschil wanneer er ook goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het prospectus vereist is bij aanbieding of notering. In deze blog ga ik als advocaat nader in op het vereiste van goedkeuring door de AFM en de goedkeuringsprocedure bij een prospectus.

Wanneer is goedkeuring van een prospectus vereist?

In de Wet op het financieel toezicht staat dat het in Nederland verboden is om effecten aan te bieden zonder goedgekeurd prospectus. Deze prospectusplicht staat in artikel 5:2 Wet op het financieel toezicht. Overigens bestaat er ook een prospectusplicht als het gaat om de aanbieding van verhandelbare deelnemingsrecht (maar daar spreek ik in deze blog niet over).  In de wetsbepaling staat een aantal zaken. Er moet sprake zijn van het aanbieden van effecten, er moet sprake zijn van aanbieden aan het publiek en er moet nagegaan worden of een uitzondering of misschien wel een vrijstelling van toepassing is.

Wat zijn effecten bij aanbieding prospectus?

Voor de vraag of iets kwalificeert als een effect, is de mate van verhandelbaarheid van belang. De AFM hanteert voor het begrip verhandelbaarheid’ een ruime, economische benadering.

Aanbieding aan het publiek: vrijstelling prospectus mogelijk?

Onder ‘aanbieding’ valt ieder aanbod aan meer dan één persoon. Ook de uitnodiging om een aanbod te doen valt onder de definitie ‘aanbieden’. Als gebruik gemaakt wordt van een ‘besloten kring’, dan geldt dat er geen aanbieding gedaan mag worden aan anderen dan de besloten kring.

Vrijstellingen op goedkeuring prospectus

Er is een aantal vrijstellingen op de verplichting van goedkeuring van het prospectus. Een geldt een uitzondering als er aan gekwalificeerde beleggers wordt aangeboden, maar ook als de aanbieding minder dan EUR 100.000,- beloopt. Er is ook een uitzondering als de effecten minimaal tegen een bedrag van EUR 100.000,- per stuk kunnen worden verworven. Ook geldt de zogenaamde ‘besloten kring vrijstelling’, dat wil zeggen dat aan minder dan 150 personen wordt aangeboden.

Vrijstelling prospectusplicht EUR 2.500.000,-

De meest gebruikte vrijstelling is die van EUR 2.500.000,-. Als de totale tegenwaarde minder bedraagt dan EUR 2.500.000,-, is er geen goedgekeurd prospectus vereist.

Hoe wordt een aanvraag voor een prospectus ingediend?

Als u een prospectus door de AFM wilt laten goedkeuren, moet daarvoor een aanvraag bij de AFM worden gedaan. Voordat een dergelijke aanvraag in behandeling wordt genomen, heeft de AFM de navolgende documenten nodig.

Verwijzingstabellen: verplichte informatie in prospectus

Er moet een ondertekende brief zijn met daarin het verzoek om goedkeuring van het prospectus; er dient een ingevulde en ondertekende verklaring aanvraag voor de goedkeuring van het prospectus te zijn. Uiteraard dient er een concept prospectus te zijn. Maar, en daar gaat het meeste werk in zitten, er moet ook een document zijn waarin precies wordt aangegeven waar de vereiste informatie te vinden is. Er zijn zogenaamde verwijzingstabellen prospectus. Deze verwijzingstabellen zijn opgesteld voor alle schema’s en bouwstenen (bijlagen uit de prospectusverordening, waarin de vereisten voor prospectussen zijn vastgelegd). Op die manier kan de AFM eenvoudig zien of aan de wettelijke vereisten voor een goedkeuring van het prospectus wordt voldaan. Prospectussen kennen daardoor een vaste opbouw.

De informatie in een prospectus moet in een verplicht voorbeeld staan. Dat begint met de inhoudsopgave, gevolgd door een samenvatting en vervolgens een beschrijving van de risico’s.

Risico’s niet verstoppen! Duidelijk en helder weergeven in prospectus

Bij de beschrijving van de risico’s is van groot belang dat de AFM ook kijkt of de risico’s op een begrijpelijke, duidelijke en niet-misleidende wijze worden weergegeven. Ten aanzien van de risico’s geldt dat er in de Wet op het financieel toezicht heel duidelijk is omschreven wat er moet worden aangegeven over de risico’s. Vaak is het enkel vermelden van een risico niet voldoende, maar moet worden uitgelegd waarom dat risico wordt gelopen en hoe groot de kans daarop is. Een wijze les in zijn algemeenheid is dat de risico’s niet mogen worden afgezwakt. Je mag bijvoorbeeld niet in de risicoparagraaf van het prospectus verwijzen naar andere hoofdstukken/paragrafen. Het gaat er nu juist om dat alle risico’s in de risicoparagraaf worden omschreven. Als er in andere delen wordt verwezen naar bijlagen in het prospectus, bijvoorbeeld een jaarrekening of andere financiële cijfers, dan is het van belang dat deze eenvoudig terug te vinden zijn voor de investeerder/belegger.

Ten aanzien van sommige onderwerpen is bepaald dat er extra informatie moet worden gegeven. Bijvoorbeeld in een belegging in vastgoed, waarbij is aangegeven dat taxatierapporten beschikbaar moeten worden gesteld in het prospectus.

Onjuistheden in goedgekeurd prospectus: aansprakelijkheid of niet?

Het kan voorkomen dat na het opstellen van het prospectus de omstandigheden zich anders ontwikkelen dan de opsteller daarvan had verwacht. Dat kan onder omstandigheden betekenen dat u een supplement moet uitgeven. In de Wft staat opgenomen dat bij een nieuwe belangrijke ontwikkeling of bij een materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de effecten, een supplement moet worden uitgegeven, die ook nog moet worden goedgekeurd door de AFM.

Vaak is dan de vraag of er sprake is van prospectusaansprakelijkheid of zelfs bestuurdersaansprakelijkheid. Onder omstandigheden kan een gedupeerde belegger namelijk de uitgevende instelling aansprakelijk stellen, omdat er onjuistheden in het prospectus staan, als gevolg waarvan gesteld kan worden dat de beslissing om te investeren genomen is op verkeerde uitgangspunten.

Hebt u vragen over deze blog of over een prospectus, of wilt u zelf financiering aantrekken, neemt u dan contact op met Jasper Hagers.