Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fennek Advocaten

Fennek Advocaten LLP (“Fennek”), gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76846016, levert haar diensten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder opgenomen en vindt u tevens op www.fennekadvocaten.nl. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht die aan Fennek of aan bij Fennek werkzame personen wordt verstrekt.

Onder “bij Fennek werkzame personen” wordt verstaan: iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, huidige of voormalige werknemer, huidige of voormalige aandeelhouder/member van Fennek, de praktijkvennootschappen van die aandeelhouders, de huidige of voormalige bestuurders en aandeelhouders van die praktijkvennootschappen, de huidige of voormalige adviseurs van Fennek en andere door Fennek ingeschakelde hulppersonen.

 1.       Opdracht

De opdracht tussen Fennek en de opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. De opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  Fennek zal uitsluitend geacht worden te adviseren naar Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Fennek verbindt zich tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Opdrachten verstrekt aan bij Fennek werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Fennek verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.

 1.       Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Fennek is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij Aon Verzekeringen. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van EUR 2.000.000,– per aanspraak. Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal Fennek zich op schriftelijk verzoek inspannen om voor rekening van de opdrachtgever een hogere dekking te sluiten.

 1.       Beperking van aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Fennek leidt tot aansprakelijkheid van Fennek, zal die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Fennek in het betrokken geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Fennek komt.

 1.       Vervaltermijn en stuiting vervaltermijn

Iedere vordering van de opdrachtgever op Fennek vervalt wanneer niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Fennek kan uitsluitend geacht worden de vervaltermijnen te stuiten indien Fennek en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

 1.       Uitsluiting aansprakelijkheid

Door het verstrekken van een opdracht aan Fennek doet de opdrachtgever afstand van het recht om bij Fennek werkzame personen aansprakelijk te stellen uit welken hoofde dan ook.

Fennek sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer Derdengelden Fennek, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen van de bank die met het houden van die gelden is belast, alsmede iedere aansprakelijkheid voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste betalingsinstructies van opdrachtgever.

 1.       Honorarium, kantoorkosten en verschotten

Fennek brengt voor haar dienstverlening een honorarium aan de opdrachtgever in rekening dat in principe wordt berekend door het aantal uren dat door de betrokken advocaten aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de voor de betrokken advocaten geldende tarieven. Uurtarieven worden met regelmaat vastgesteld en/of aangepast. Fennek zorgt er daarbij  zoveel als mogelijk voor dat, rekening houdend met de omstandigheden, een redelijk bedrag aan honorarium in rekening wordt gebracht. Alle door Fennek bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten die buiten de kantoorkosten vallen zullen daarnaast als verschotten in rekening worden gebracht. Fennek is bovendien gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste factuur.

 1.       Wijze van declareren

Er wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht. Declaraties dienen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Fennek gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, alsmede alle redelijke kosten verbonden aan de inning van een declaratie. Bij gebreke van het schriftelijk melden van bezwaren tegen een declaratie binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd. De opdrachtgever stemt ermee in dat Fennek eventueel ontvangen derdengelden verrekent met openstaande declaraties, van welke verrekening Fennek de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zal stellen.

 1.       Hulppersonen

Fennek zal bij de inschakeling van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Fennek is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Fennek is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden in de uitvoering van hun werkzaamheden.

 1.       Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Fennek tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Fennek.

 1.   Geheimhouding; vertrouwelijkheid

Fennek zal vertrouwelijke informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt in het kader van de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk behandelen, daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemend. Fennek heeft toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via elektronische weg zoals email, fax en telefoon, behoudens voor zover partijen voorafgaand een andersluidende afspraak hebben gemaakt.

 1.   Derdenbeding

Op iedere bepaling uit deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door alle bij Fennek werkzame personen, in welke hoedanigheid dan ook, alsmede door hun rechtsopvolgers. Al hetgeen ten voordele van Fennek is bedongen in deze algemene voorwaarden zal ten behoeve van hen gelden als een onherroepelijk overeengekomen beding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

 1.   Klachtenregeling

De klachtenregeling is op de diensten van Fennek van toepassing. De klachtenregeling van Fennek is te raadplegen via www.fennekadvocaten.nl/klachtenregeling. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden voorgelegd.

 1.   Controle identiteit en AVG

Fennek is als gevolg van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers  vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Alle persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt.

 1.   Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fennek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Fennek voortvloeien.

In geval van een geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden in enige vertaling, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.