Over ons

Onze advocaten

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Eva Jongepier staat geregistreerd op Arbeidsrecht.

Lisa Jie Sam Foek staat geregistreerd op Verbintenissenrecht.

Jasper Hagers staat geregistreerd op Algemene praktijk.

Shyra Mijdam staat geregistreerd op Vastgoedrecht.

Advocaat arbeidsrecht

Eva Jongepier is een advocaat arbeidsrecht. Zij behandelt arbeidsrechtszaken in de ruimste zin. Eva treedt daarbij op zowel voor werkgevers als voor werknemers waarbij zij soms opereert op het snijvlak van ondernemingsrecht zoals bij het ontslag van statutair bestuurders. Zij denkt graag mee met de cliënt(e) zowel strategisch als inhoudelijk juridisch waarbij zij kostenefficiënt te werk gaat. Eva gaat een procedure zeker niet uit de weg maar zal altijd de kosten/baten afweging bespreken. Naast het onderhandelen ter beëindiging van het dienstverband en het voeren van procedures in individuele gevallen heeft Eva ook kennis van het collectieve arbeidsrecht zoals CAO-recht en medezeggenschapsrecht.

Zij is een van de oprichters van Fennek Advocaten.

Eva is in het jaar 2000 beëdigd als advocaat en dus al 20 jaar advocaat.
Zij behandelt (onder meer zaken) over:

 • het opstellen of nakijken vaststellingsovereenkomst bij ontslag
 • ontslagprocedures: zoals ontslag op staande voet (dringende reden) en ontbinding arbeidsovereenkomst of dispuut over al dan niet schending concurrentiebeding
 • ontslagvergunning UWV
 • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • schorsing, stopzetten betaling salaris en andere disciplinaire maatregelen
 • overwerk
 • begeleiden verbetertrajecten, PIP en disfunctionerende werknemer
 • vakantie en verlof
 • wijziging arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden (R I & E)
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid
 • stopzetten of opschorten van salaris bij ziekte
 • doorbetaling loon / salaris
 • ontslagvergoeding/ transitievergoeding/ billijke vergoeding
 • concurrentiebeding, matiging en boete
 • relatiebedingen
 • ontslag statutair bestuurder
 • reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen en bedrijfssluiting
 • medezeggenschapsrecht, WOR
 • CAO-recht
 • overname van de onderneming van de werkgever

Eva spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft kennis van de Duitse en Franse taal.

Advocaat financieel recht en procesrecht

Jasper Hagers is een advocaat financieel recht en procesrecht (litigation). 

Jasper is een van de oprichters van Fennek Advocaten, en in 2007 beëdigd als advocaat. 

Als advocaat én vertrouwenspersoon adviseert en procedeert hij naast het financiële recht ook op verschillende andere rechtsgebieden.
Strategisch meedenken en proberen met creativiteit het probleem snel en effectief voor de cliënt op te lossen; dat is zijn passie.
Soms is procederen daarvoor de beste oplossing, maar andere problemen vereisen bijstand op de achtergrond. Sluw en opmerkzaam.

In 2010 rondde hij de specialisatieopleiding Grotius Effectenrecht af. 

Jasper adviseert en procedeert onder meer over financieel toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Verder is hij betrokken in verschillende complexe procedures. 

Een overzicht van enkele procedures waarin Jasper betrokken is geweest, kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voorbeelden van zaken waar Jasper zich mee heeft bezig houdt zijn:

 • procedures ter opheffing van (meerdere) complexe beslagen;
 • kort geding procedures in geschillen tussen ondernemers;
 • procedures tegen een bank ten aanzien van een hedge fund, beleggingsadvies en vermogensbeheer;
 • procedures tegen banken ten aanzien van advies renteswap / rentederivaat;
 • procedure tegen De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van pensioenfonds;
 • procedure tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot inzage van informatie;
 • het leggen van beslag;
 • vergunningsaanvraag voor beleggingsonderneming;
 • begeleiding bij gegeven aanwijzing door de AFM;
 • het geven van advies over handhaving door de AFM.

Jasper spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft kennis van de Duitse taal.

Advocaat contractenrecht en privacyrecht

Lisa Jie Sam Foek is advocaat contractenrecht en privacyrecht. 

Lisa is een van de oprichters van Fennek Advocaten. 

In 2011 is Lisa beëdigd als advocaat.

In 2016 rondde Lisa cum laude de postdoctorale specialisatieopleiding “Nationaal en Internationaal Contracteren” af aan de Grotius Academie van de Universiteit van Nijmegen.

Als advocaat adviseert en procedeert Lisa veel op het gebied van het contractenrecht, w.o. ook het internationale contractenrecht.

Zij richt zich daarbij bijvoorbeeld op (o.m. het voorbereiden -, het (uit)onderhandelen -, het afsluiten, het afbreken – of anderszins beëindigen van):

 • overeenkomsten van opdracht
 • agentuur (en dat weer met nadruk op beëindiging van agentuur)
 • distributieovereenkomsten
 • bemiddelingsovereenkomsten (w.o. overeenkomsten met makelaars)
 • koop en verkoop van producten
 • samenwerkingsovereenkomsten, ook internationale joint ventures
 • leningsovereenkomsten, w.o. bruikleen en verbruikleen
 • zekerheidsovereenkomsten (pand, hypotheek, borgtocht, hoofdelijkheid, garantie)
 • vaststellingsovereenkomsten
 • contractonderhandelingen.

Tevens adviseert en procedeert Lisa als advocaat contractenrecht over financieel recht, waarbij zij veelal voor klanten uit het MKB-segment tegen banken optreedt.

Als privacy advocaat heeft Lisa kennis van de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving. Zij richt zich daarbij op de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alles wat daarmee verband houdt. Zij adviseert over de gevolgen van de AVG en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden.

Ook geeft zij workshops waarin praktisch wordt uitgelegd welke privacy veranderingen voor een organisatie door de komst van de AVG met zich meebrengt.

Lisa heeft ruime ervaring met het opstellen van:

 • verwerkersovereenkomsten
 • privacy policy
 • datalekbeleid
 • cookiebeleid
 • privacyvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van de behandeling van privacy-gegevens, etc.

Lisa is een advocaat die graag procedeert.
Zij is erg gedreven en gaat complexe juridische problemen niet uit de weg.

Tegelijkertijd zal zij het belang van een schikking niet uit het oog verliezen. 

Lisa’s drijfveer zit hem in het snel en pragmatisch oplossen van een juridische kwestie. De ene keer is daar een procedure voor nodig, de andere keer is een schikking afdoende. 

Lisa spreekt vloeiend Engels en Nederlands.

Advocaat Vastgoedrecht

Shyra Mijdam is een bedreven en betrokken advocaat met bijzondere expertise in het vastgoedrecht. Zij adviseert en procedeert voor diverse partijen, waaronder vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, aannemers en makelaars.

Binnen het vastgoedrecht heeft Shyra zich met name gespecialiseerd in de aan- en verkoop van vastgoed en de daaruit voortvloeiende geschillen, het huurrecht, de aansprakelijkheid van vastgoedprofessionals en het bouwrecht. Naast het Vastgoedrecht heeft Shyra kennis van het Ondernemingsrecht.

Cliënten waarderen Shyra’s pragmatische instelling en deskundigheid.

Shyra Mijdam heeft zich sinds 2022 als partner vastgoedrecht aangesloten bij Fennek advocaten LLP.