Beëindiging van een agentuurovereenkomst; opzegtermijn en goodwillvergoeding

Beëindiging van een agentuurovereenkomst; opzegtermijn en goodwillvergoeding
Wilt u een agentuurovereenkomst beëindigen? Of wordt uw agentuurovereenkomst beëindigd?
Een beëindiging van een agentuurovereenkomst kan voor beide partijen grote gevolgen hebben. Ook is van belang te weten dat een agentuurovereenkomst niet zomaar beëindigd kan worden. Bij een opzegging van de agentuurovereenkomst dienen wettelijke opzegtermijnen in acht te worden genomen. Bovendien heeft een agent bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden recht op een goodwillvergoeding. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat wanneer u een agentuurovereenkomst wilt beëindigen of wanneer u geconfronteerd wordt met een reeds beëindigde agentuurovereenkomst.

Wie kan een agentuurovereenkomst opzeggen?

Bij een agentuurovereenkomst zijn zowel de handelsagent als de principaal bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Wel moeten partijen de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen.

Wat is de opzegtermijn agentuurovereenkomst?

De opzegtermijn van een agentuurovereenkomst kunt u samen met uw handelsagent of leverancier vastleggen de agentuurovereenkomst. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over een in acht te nemen opzegtermijn, gelden de volgende wettelijke opzegtermijnen:
• Agentuurovereenkomst die minder dan 3 jaar heeft geduurd: opzegtermijn van 4 maanden
• Agentuurovereenkomst die 3 tot 6 jaar heeft geduurd: opzegtermijn van 5 maanden
• Agentuurovereenkomst die langer dan 6 jaar heeft geduurd: opzegtermijn van 6 maanden
Zijn er wel afspraken gemaakt over de opzegtermijn? Dan dient alsnog na te worden gegaan of die overeenstemmen met de minimale opzegtermijnen die in de wet zijn vastgelegd.
• Agentuurovereenkomst die 1 jaar heeft geduurd: minimaal 1 maand
• Overeenkomst van 2 jaar: minimaal 2 maanden
• Overeenkomst van 3 jaar of meer: minimaal 3 maanden.

Dit betekent dat wanneer de agentuurovereenkomst 2 jaar heeft geduurd en u hebt 1 maand opzegtermijn afgesproken, de overeenkomst (toch) alleen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Schadevergoeding bij onrechtmatig opzeggen

Wanneer de principaal de agentuurovereenkomst opzegt en daarbij een te korte opzegtermijn hanteert, is hij schadeplichtig richting de handelsagent (tenzij er een dringende reden voor beëindiging is). De principaal moet in dat geval een schadevergoeding betalen vanwege rechtmatig opzeggen van de agentuurovereenkomst.
De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan de beloning voor de tijd dat de agentuurovereenkomst bij een rechtmatige opzegging had geduurd.

Goodwillvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst

Beëindiging van een agentuurovereenkomst; goodwillvergoeding?
Bij beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent onder omstandigheden recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwillvergoeding genoemd). De goodwillvergoeding is maximaal één jaar. Heeft de overeenkomst bijvoorbeeld 5 jaren geduurd, wordt de gemiddelde beloning van de laatste 5 jaren genomen. Heeft de overeenkomst korter dan 5 jaar geduurd, dan wordt het gemiddelde van volledige duur van de overeenkomst genomen.

Voorwaarden aanspraak goodwillvergoeding

De vereisten voor een goodwillvergoeding zijn:
1. dat de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of heeft de overeenkomsten met bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid; én
2. dat de overeenkomsten met deze klanten de principaal ook na beëindiging van de agentuurovereenkomst nog aanzienlijke voordelen opleveren.
De agent moet bewijzen dat aan deze vereisten is voldaan.

Uitzonderingen voor een aanspraak op een goodwillvergoeding zijn bijvoorbeeld dat de handelsagent de overeenkomst zelf heeft beëindigd of dat de principaal de overeenkomst heeft beëindigd wegens aan de agent te wijten omstandigheden.

Voor de berekening van een goodwillvergoeding kunt u ook mijn Engelstalige blog lezen: Goodwill compensation under Dutch agency law – Blog – Fennek Advocaten Amsterdam

Advocaat beëindiging agentuurovereenkomst

Beëindiging van een agentuurovereenkomst; opzegtermijn en goodwillvergoeding
Als advocaat gespecialiseerd in contractenrecht heb ik uitgebreide ervaring met het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Ik adviseer zowel leveranciers als handelsagenten. Wanneer een gerechtelijke procedure over de beëindiging van een agentuurovereenkomst onvermijdelijk is, kan ik u ook bijstaan.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met advocaat contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

Beëindiging van een agentuurovereenkomst