Crowdfunding door AFM eenvoudiger: pas op risico’s en mogelijke schade!

Als advocaat AFM DNB volg ik nauwgezet de ontwikkelingen met crowdfunding. Crowfunding en toezicht van AFM is enigszins moeizaam van start gekomen, ook vanwege de grote verscheidenheid in crowdfunding platformen.

De AFM worstelt al enige tijd met crowdfunding. De financiële wetgeving was niet aangepast op deze vorm van financiering. Crowdfunding is relatief laagdrempelig, waarbij ondernemers via een platform vaak eenvoudiger financiering verkrijgen dan bij de bank. De omvang van crowdfunding is ook sterk gestegen. Niet ieder platform is echter even betrouwbaar en er zijn inmiddels ook misstanden bij het crowdfunding bekend.

Misstanden crowfunding

De AFM en DNB hebben op verschillende momenten hun mening gegeven over crowdfunding en ook een interpretatie over crowdfunding. Crowdfunding raakt namelijk verschillende wetsartikelen uit de Wet op het financieel toezicht. Bovendien zijn er ook verschillende vormen. Meestal vindt het op vier verschillende manieren plaats: 1) het doneren; 2) sponsoring; 3) lenen; en 4) investeren. Zowel de wetgever als AFM en DNB hebben onderkend dat de wet- en regelgeving geen onnodige belemmering kan vormen voor de activiteiten die crowdfundingplatformen ontplooien, maar aan de andere kant staat dat de geldvragers en de geldgevers voldoende beschermd moeten worden. In dat kader is onderzoek gedaan naar de knelpunten in de wet- en regelgeving en is inmiddels per 1 april 2016 het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gewijzigd.

Crowdfundingplatformen

Eén van de wijzigingen is dat het provisieverbod voor beleggingsondernemingen is komen te ontvallen. Normaliter is het zo dat een platform een vergoeding vraagt van degene die geld vraagt. Dat is in strijd met het provisieverbod. Deze vergoeding is voor een crowdfundingplatform de belangrijkste bron van inkomen. Gezien de belangen die het provisieverbod beoogt te beschermen is voor het crowfundingplatform een uitzondering gemaakt. De gedachte is dat het provisieverbod vooral strekte om beleggers te beschermen tegen prikkels die van provisies uitgaan en dat de beleggingsonderneming niet in het belang van de klant handelt. In de memorie van toelichting is te lezen dat de wetgever er van uitgaat dat dit in het kader van crowdfunding niet opgaat. Niettemin wordt de uitzondering zo beperkt mogelijk gehouden.

Vragen van ontheffing bij Crowfunding

Voorts is er een vereenvoudigd ontheffingsregime voor het bemiddelen bij het verkrijgen van opvorderbare gelden. In de wet is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning opvorderbare gelden aan te trekken.

Het is echter mogelijk om hier een ontheffing voor te vragen. De ontheffing is specifiek gericht op een crowdfundingplatform. Daarbij wordt er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat de platformen een goed ICT-systeem moeten hebben (dat tegen enige uitval bestand is) en dat de veiligheid en de continuïteit gewaarborgd moeten zijn. Platformen zullen er ook rekening mee moeten houden dat hun personeelsleden betrouwbaar moeten zijn, dat incidenten geregistreerd worden en dat wordt voorzien in een klachtenprocedure. Ook mag van een professioneel platform verwacht worden dat het beleid bepaald wordt door personen die daarvoor geschikt zijn. Niet alleen de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is relevant, maar ook de geschiktheid van de beleidsbepaler. Deze aanvullende eisen moeten de crowdfundingplatformen ook professioneler maken.

Advocaat crowdfunding

Bent u zelf betrokken bij een crowdfundingplatform en/of overweegt u een ontheffing aan te vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met advocaat Jasper Hagers, gespecialiseerd in crowdfunding.