De Wet kwaliteit incassodienstverlening voor ondernemers


De nieuwe incassowetgeving brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee, ook voor ondernemers die geen incassobureau zijn en die wellicht niet verwachten dat zij onder deze wetgeving vallen. Het niet naleven van deze wetgeving kan grote gevolgen hebben. Naast boetes die kunnen worden opgelegd, kan het ook betekenen dat een schuldenaar niet verplicht is om de vordering voldoen en dus ook niet gehouden is om de incassokosten en de wettelijke (handels)rente te voldoen.

Wat betekent de Wet kwaliteit incassodienstverlening voor ondernemers?

De nieuwe incassowetgeving geldt per 1 april 2024 voor veel ondernemingen. De Wki is namelijk van toepassing wanneer een onderneming incassowerkzaamheden uitvoert en daarbij schulden te innen namens derden bij natuurlijke personen die wonen in Nederland, of nadat een vordering aan een onderneming is doorverkocht. De Wki geldt zowel bij het incasseren van vorderingen bij natuurlijk personen, als bij eenmanszaken, vennoten van een VOF en van maten van een maatschap. Dat is dus al vrij snel het geval. Zo kan deze wet ook van toepassing zijn op administratiekantoren, VVE-beheerders en vastgoedbeheerders.


Ook advocaten vallen onder deze wetgeving. Omdat advocatenkantoren al gebonden zijn aan uitgebreide kwaliteitseisen en onder streng toezicht staan, zijn advocatenkantoren vrijgesteld van de registratieplicht.


Vereisten voor ondernemers

Vanaf 1 april 2024 geldt een registratieplicht voor alle ondernemingen die onder de nieuwe wetgeving vallen. Deze incassodienstverlener in de zin van de Wki moeten ingeschreven staan in een landelijk incassoregister. Een registratie is een jaar geldig en moet dus jaarlijks herhaald worden. Zonder registratie mogen incassodienstverleners vanaf 1 april 2025 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren. Voor nieuwe incassodienstverleners, die vanaf april 2024 actief worden op de markt, geldt dat zij zich direct moeten registreren.


Samengevat gelden de volgende vereisten voor incassodienstverleners:

  1. de registratieplicht in het landelijk incassoregister;
  2. de verrichter of aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden moet voldoende vakbekwaam zijn en dit periodiek onderhouden;
  3. de vordering moet voldoende worden gespecificeerd;
  4. het kantoor dient een deugdelijke administratie te voeren;
  5. de informatievoorziening naar zowel schuldeisers als schuldenaren moet deugdelijk zijn;
  6. het kantoor moet namelijk over een heldere website beschikken waar alle nodige informatie te vinden is voor de schuldenaar en schuldeiser;
  7. het kantoor moet een klachten- en geschillenregeling hebben waarbij het kantoor verplicht is om zich bij een geschillencommissie aan te sluiten;
  8. een schuldenaar moet op een laagdrempelige manier zijn klacht kunnen indienen;
  9. de wijze waarop binnen de organisatie is voldaan aan de formele en kwaliteitseisen moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Het niet naleven van deze wetgeving kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen er bestuurlijke boetes en last onder dwangsommen worden opgelegd. Ook kan een registratie worden doorgehaald.


Tot slot is het van belang dat een schuldenaar niet verplicht is om de vordering voldoen van een bedrijf dat niet is geregistreerd in het landelijk incassoregister of is geschorst en dus ook niet gehouden is om de incassokosten en de wettelijke (handels)rente te voldoen.

Heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met ons!