Gedwongen verkoop woning door SNS Bank

Eerder schreef ik als advocaat beslag leggen over de mogelijkheid van een bank om gebruik te maken van haar executiebevoegdheid als hypotheekhouder. In een recent kort geding eiste SNS Bank de hypothecaire geldlening op en (toen niet terugbetaald werd) is overgegaan tot executoriale verkoop. Simpel gezegd: tot gedwongen verkoop.

Het ging hier om een geldlening van SNS Bank ter hoogte van EUR 175.000,- die verstrekt is aan een echtpaar op 1 april 2004. Op enig moment is één van het echtpaar overleden. Vervolgens zijn er betalingsachterstanden ontstaan. De achtergebleven echtgenoot (de eiser ins het kort geding) is vervolgens toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In dat kader is geprobeerd de woning onderhands te verkopen. Er is ook op enig moment een koper voor de woning gevonden, maar de verkoop van de woning heeft uiteindelijk geen plaats gevonden, omdat de eisende partij weigerde zijn medewerking aan de verkoop te verlenen. Vervolgens is op verzoek van de bewindvoerder de eisende partij uit de WSNP gezet, zonder een schone lei.

Uit het kort geding wordt verder duidelijk dat de eisende partij wordt ondersteund door Budgetbeheer en ook dat sinds december 2013 er geen enkele betaling aan SNS Bank is gedaan. SNS Bank heeft vervolgens aangegeven dat (uiteraard) de betalingsachterstand voldaan moet worden. Bovendien is medegedeeld dat daar waar niet aan SNS Bank wordt voldaan, de  gehele schuld wordt opgeëist. De eisende partij voldeed hier niet aan, als gevolg waarvan SNS Bank de woning heeft laten taxeren. De woning werd getaxeerd op EUR 162.000,- als vrije verkoopwaarde en de vermoedelijke verkoopopbrengst bij executieveiling van EUR 115.000,-. SNS Bank is vervolgens bij de eisende partij op bezoek gegaan. Tijdens dit bezoek is afgesproken dat de woning door middel van een onderhandse verkoopvolmacht zou worden verkocht.

In mijn blog Volmacht tegen veiling woning of kort geding besprak ik de do’s en don’t’s van een dergelijke volmacht. In dit geval is de onderhandse verkoopvolmacht niet ondertekend.

Vervolgens is SNS Bank overgegaan tot het inzetten van de executoriale verkoop van de woning. De eisende partij heeft nog wel een betalingsvoorstel gedaan aan SNS Bank, maar dit voorstel is door SNS Bank afgewezen. Ten tijde van het kort geding is de achterstand circa EUR 23.000,- en de gemaakte veilingkosten circa EUR 6.000,-. Van belang is dat de eisende partij nog een effectendepot bij SNS Bank heeft staan met een waarde van circa EUR 23.000,-.

Zoals gezegd, de eisend partij kiest ervoor om, in plaats van een volmacht tegen de veiling van de woning, een kort geding op te starten. De eisende partij stelt dat SNS Bank misbruik van haar executiebevoegdheid maakt, omdat zijn belangen om de woning te kunnen behouden zwaarder wegen dan de belangen van SNS Bank bij executie. Hij stelt dat er een redelijk voorstel is gedaan, waarbij hij er op wijst dat hij weliswaar een betalingsachterstand heeft, maar bereid is om deze betalingsachterstand in te lossen en bovendien ook nog bereid is om de door de SNS Bank reeds gemaakte veilingkosten te betalen. Bovendien wordt er door eiser op gewezen dat hij een effectendepot heeft bij SNS Bank, dat ook nog zou kunnen worden aangewend om de achterstand op te heffen.

Dan komt de beoordeling van de kort geding rechter.

De rechter stelt dat SNS Bank gerechtigd was om de totale geldlening op te eisen. Dat wordt door de eisende partij ook niet betwist. Voorts staat vast dat de eisende partij de lening niet heeft terugbetaald. SNS Bank is daarom in beginsel bevoegd om over te gaan tot executoriale verkoop van de woning.

Een vordering tot het gebieden om dergelijke executiemaatregelen te staken, is toewijsbaar indien wordt aangetoond dat er sprake is van misbruik van recht. Voorlopig moet dus vast komen te staan dat SNS Bank misbruik maakt van bevoegdheden. De rechter is van mening dat niet aannemelijk is dat SNS Bank misbruik van haar executiebevoegdheid maakt. De voorzieningenrechter stelt dat eiser als sinds eind 2010 betalingsachterstanden heeft bij SNS Bank. Sinds december 2010 is geen enkele betaling meer aan SNS Bank gedaan. Weliswaar is er een betalingsregeling voorgesteld, maar de rechter overweegt dat er ter zitting alleen naar voren is gebracht dat het te lenen bedrag van de familie slechts ter beschikking wordt gesteld bij voortzetting van de relatie met SNS Bank en het afzien van verkoop van de woning door SNS Bank. Dan overweegt de voorzieningenrechter:

“Mede gelet op de eerder gebleken betalingsmoraliteit van Eiser, zijn moeizame financiële situatie en het reeds eerder door Eiser niet nakomen van afspraken, kan van SNS Bank niet worden verlangd dat zij daarmee instemt. Voorts kan van SNS Bank niet worden verlangd dat het effectendepot wordt aangewend om de betalingsachterstand op te heffen, daar dit depot is bestemd voor de aflossing van de hypothecaire geldlening aan het einde van de looptijd en voorts strekt tot zekerheid voor de uit de geldovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.”

Dan geeft eiser nog aan dat bij vrije verkoop er een hogere verkoopprijs kan worden gegenereerd. Echter, daar gaat de rechter niet in mee. De rechter overweegt dat hij die kans van SNS al heeft gehad. De vorderingen worden daarom afgewezen.

Wordt u zelf geconfronteerd met een bank die over wil gaan tot gedwongen verkoop? Let dan goed op de onherroepelijk volmacht om veiling voorkomen en/of is het wellicht mogelijk om een kort geding te beginnen? In dit geval zijn de gronden te mager bevonden door de rechter. Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers.