Geen beroep op vernietiging algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden staan vaak allerlei uitsluitingen van aansprakelijkheden, verschuldigde hoge rente bij te late betaling en andere verrassingen.
Uitgangspunt is dat algemene voorwaarden ter hand worden gesteld zodat een partij daadwerkelijk kennis kan nemen van de algemene voorwaarden.
Dan weet een partij ook waarvoor hij/zij tekent.

Vaak worden de algemene voorwaarden echter niet ter hand gesteld.
Er wordt dan simpelweg verwezen naar de algemene voorwaarden in een hoofdcontract.
Partijen proberen de algemene voorwaarden dan te vernietigen met de stellen dat zij niet de mogelijkheid hebben gekregen om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Zo ook in dit geval.

Geen beroep op vernietiging algemene voorwaarden door bedrijf

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad bevestigd dat een bedrijf die haar jaarrekening publiceert, geen beroep toekomt op vernietiging van algemene voorwaarden.

Het arrest van de Hoge Raad vernietiging van algemene voorwaarden is hier te lezen.

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar wanneer de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om daarvan kennis te nemen.
Op deze vernietigingsgrond kan echter geen beroep worden gedaan (art. 6:235 lid 1, aanhef en onder a, BW) door een bedrijf die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk zijn jaarrekening openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip art. 2:403 lid 1 BW is toegepast (en dit aldus geconsolideerd verloopt).

Bij de Hoge Raad werd betoogd dat het feitelijk publiceren van de geconsolideerde jaarrekening niet voldoende is om onder die uitzonderingsgrond te vallen. Er werd betoogd dat naast het feitelijk gepubliceerd zijn van een geconsolideerde jaarrekening, ook aan de vereisten voor art. 2:403 lid 1 BW moest zijn voldaan.

De Hoge Raad wijst dat argument af. De Hoge Raad overweegt dat het voldoende is dat de wederpartij die daadwerkelijk, al dan niet geconsolideerd, een jaarrekening publiceert, is uitgesloten van de vernietigingsmogelijkheid. Het is dus niet vereist dat aan alle vereisten van art. 2:403 lid 1 BW is voldaan.

Dit betekent kort gezegd dat wanneer een bedrijf haar jaarrekening publiceert, geen beroep zal kunnen doen op vernietiging van de algemene voorwaarden van de andere partij omdat het bedrijf die algemene voorwaarden niet toegestuurd heeft gekregen.

Advocaat algemene voorwaarden

Wanneer u vragen heeft over algemene voorwaarden en de vernietiging daarvan of wanneer u algemene voorwaarden wenst op te stellen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat algemene voorwaarden contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

Vernietiging algemene voorwaarden