Geslaagd of gezakt? Kort geding biedt uitkomst!

Een bijzonder kort geding, dat maar weer eens aantoont dat een kort geding procedure voor de meest uiteenlopende zaken ingezet kan worden. De gezakte leerling had 0,17 punt te weinig en probeert met een kort geding alsnog zijn diploma te behalen, en niet zonder succes. Als kort geding advocaat leuk om te zien hoe divers kort geding procedures kunnen zijn.

Waar ging het in dit kort geding over?

Het ging om een leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen en het ging om het examen wiskunde.. De leerling had nét niet voldoende punten om te slagen voor zijn eindexamen. Gemiddeld had hij minimaal een 5,5 nodig, maar is blijven steken op 5,483. Precies de nachtmerrie waar de leerling voor het examen mee begonnen is. De vader van de leerling heeft verschillende examens ingezien, waaronder zijn wiskunde-examen. Volgens de vader zijn er onvoldoende punten toegekend en is er niet juist gecorrigeerd. Als er wel juist was gecorrigeerd, dan had de leerling een hoger cijfer gekregen voor wiskunde en ook over het geheel geslaagd geweest.

Spoed vereist bij kort geding

De logische vraag die dan speelt bij een advocaat is, wat is dan het spoedeisend belang in dit kort geding? Uit het vonnis blijkt dat de leerling al was ingeschreven op een vervolgopleiding. Daarmee was het spoedeisend belang gegeven.

In het kort geding ging het om drie opgaven in het eindexamen. De rechter in kort geding bespreekt eerst het eindexamenbesluit en de handreiking hoe om te gaan met een geschil na inzage van het examenwerk van het College voor Toetsing en Examens. In die handreiking staat onder meer dat er bij een geschil een tweede corrector moet komen en als die twee het niet eens kunnen worden, er eventueel een derde persoon moet worden benoemd.

Bij de beoordeling begint de kort geding rechter met zijn beperkingen. De kort geding rechter kan niet zelf bepalen hoeveel punten aan een vraag moet worden toegekend. Daarvoor bestaan duidelijke besluiten en bovendien kan een kort geding rechter niet dergelijke verstrekkende besluiten nemen. De kort geding rechter overweegt dan ook:

“De taak van de voorzieningenrechter is terughoudender. Alleen als er sprake is van aperte procedurele of inhoudelijke onjuistheden, of van aperte onzorgvuldigheden, die zouden kunnen meebrengen dat de beoordeling door de corrector niet deugt – in die zin dat de correctoren in redelijkheid niet tot het toegekende puntenaantal hadden kunnen komen – is er plaats voor ingrijpen door de voorzieningenrechter, op een manier zoals subsidiair is gevorderd.”

Toch geslaagd in kort geding?

De rechter stelt vast dat ten aanzien van één opgave er geen overeenstemming is tussen de twee correctoren. Zeer uitvoerig gaat de kort geding rechter in op de feitelijke gang van zaken. De kort geding rechter constateert dat er niet schriftelijk is vastgelegd dat de correctoren overeenstemming hebben bereikt over de niet-aanpassing van de score. Dat is volgens de kort geding rechter niet terecht. De kort geding rechter/voorzieningenrechter overweegt dat er hier een hoge mate van zorgvuldigheid in de procedure gerechtvaardigd is en dat dat hier niet is gebeurd. De rechter overweegt dan dat bij de behandelingen over één opgave sprake is van aperte onzorgvuldigheden, die zouden kunnen meebrengen dat de beoordeling door de correctoren niet deugt. De vordering in kort geding wordt dan ook toegewezen. En zo komt er een toewijzing die je toch niet vaak ziet als advocaat, namelijk de rechter overweegt:

“Gebiedt De Vechtstreek om opgave 15 uit het wiskunde-examen van minderjarigen binnen vijf dagen na de datum van dit vonnis voor te leggen aan een derde, door de inspectie aangewezen, corrector, die een herbeoordeling uitvoert.”

Maar betekent dat dan winst in dit kort geding?

Dat weten wij niet. De derde corrector kan namelijk nog steeds het ene punt niet toekennen aan de leerling, waardoor de leerling alsnog gezakt is. Winst in kort geding, maar geslaagd voor het examen? Het vonnis geeft geen uitsluitsel.

Zelf een probleem en vraagt u zich af of een kort geding uitkomst kan bieden, schroom dan niet te bellen met Jasper Hagers, advocaat kort geding.