Is uw organisatie Brexit proof?

Engeland heeft de EU inmiddels verlaten. Dat heeft ook gevolgen voor uw commerciële contracten.

Om uw organisatie Brexit proof te maken zijn een aantal aspecten van belang.

Leveringscondities met partners uit Verenigd Koninkrijk 

Partijen komen als leveringsconditie met partners uit het Verenigd Koninkrijk  vaak een zogeheten Incoterm overeen. Zo’n Incoterm bepaalt de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het transport, benodigde documenten en vergunningen. Aan de hand daarvan wordt bepaald wie de kosten draagt, invoerrechten moet voldoen en de risico’s draagt. Met een Brexit kan dit gaan veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld de kosten van export draagt, kunnen deze kosten aanzienlijk verhogen. Let hier dus op en loop uw contract hierop na. 

Welk recht is van toepassing? Bij welke rechter moet het geschil worden beslecht?

Veel contracten bevatten een rechtskeuzebeding en een forumkeuzebeding waarin is bepaald welke rechter bij een geschil bevoegd is het geschil te beslechten. 

Voor wat betreft het rechtskeuzebeding bepaalt deze welk recht van toepassing is op de overeenkomst (en het geschil). Als deze ontbreekt dan is het de vraag welk recht van toepassing is. Aan de hand van Europese verwijzingsregels (het zogeheten Europees privaatrecht) kan worden vastgesteld welk recht van toepassing is. Bij het verlaten van het Verenigd Koninkrijk zijn deze regels in feite niet meer van toepassing nu Engeland dan niet meer tot de EU behoort en die regels niet meer gelden. Wanneer er geen rechtskeuze en (of) forumkeuzebeding is overeengekomen, is het dus de vraag bij welke rechter partijen uitkomen bij een geschil en welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Ook is het maar de vraag hoe het zit met de tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen. Over het algemeen kan een arbitragebeding hierbij uitweg bieden. Een arbitraal vonnis (en dus niet een rechterlijk vonnis), wordt in Engeland immers erkend. 

Onvoorziene / gewijzigde omstandigheden door Brexit 

Aanbevolen wordt om nu met uw Brexit partner in overleg te treden over onvoorziene / gewijzigde omstandigheden door de Brexit. Hoe gaan partijen bijvoorbeeld om met extra douane- en / of administratieve kosten? Bij bestaande contracten is het mogelijk het contract hierop aan te passen, dan wel te werken met een addendum dat bij het contract wordt gesloten.

Nieuwe contracten sluiten met Brexit partners 

Indien u een nieuw contract met een Brexit partner wenst aan te gaan, bevelen wij aan om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Dat kunt u doen door tussentijdse opzegmogelijkheden op te nemen, het contract voor bepaalde tijd aan te gaan of een clausule op te nemen waarin u bepaalt dat een en ander kan worden aangepast bij zekere onvoorziene omstandigheden. 

Brexit en AVG (verwerking persoonsgegevens)

Met de Brexit valt het Verenigd Koninkrijk buiten de EU en valt het mogelijk niet meer onder de Europese Verordening ter zake de verwerking van persoonsgegevens (de AVG). Hoe gaat dat dan wanneer persoonsgegevens die u verwerkt op een server in het Verenigd Koninkrijk staan? Is uw verwerker daar gevestigd? Door de Brexit is het maar de vraag of de AVG dan nog relevant is of het Verenigd Koninkrijk als derde partij galt aan te merken waardoor specifieke afspraken dienen te worden gemaakt. Onze advocaat Brexit verricht graag een juridische scan van uw contracten en adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen.

Advocaat Brexit 

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de gevolgen van de Brexit voor uw commerciële contracten met Britse contractspartijen. Een aantal aandachtspunten zijn hierboven reeds opgesomd. Advocaat Brexit, mr Lisa Jie Sam Foek, screent graag uw contracten en denkt met u mee over de voortzetting van een bestendige handelsrelatie met partijen uit het Verenigd Koninkrijk.