Klacht indienen over uw financieel dienstverlener?

Veel financiële instellingen zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut KiFiD, waar men terecht kan met een klacht over een financiële dienstverlener of een financieel product. Klacht indienen over uw financieel dienstverlener?

Hiervoor is geen bijstand van een advocaat vereist, maar vaak wel gewenst. Bij het KiFiD worden namelijk beslissingen genomen op basis van Nederlands recht.

Ik heb als advocaat financieel recht bij kifid veel ondernemers bijgestaan met klachten. Meestal wordt gekozen voor een rechtbank procedure, omdat de ervaring leert dat rechters meer mogelijkheden hebben om de zaak uitgebreider te onderzoeken.

In deze blog ga ik in op een recente uitspraak, waarin een gedupeerde van een renteswap gelijk kreeg. Klacht indienen over uw financieel dienstverlener?

Klacht renteswap succesvol

Het KiFid heeft sinds 26 januari 2015 een nieuw tijdelijk loket geopend.

Het gaat om een loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten en renteswaps. Het loket is op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken opgezet.

Een kleine mkb-onderneming kan een klacht bij dit loket indienen als:

–           de onderneming 50 of minder werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro heeft;

–           de klacht gericht is tegen een rentederivaat dat is afgesloten bij ING, ABN-AMRO, Rabobank, SNS REAAL, Van Lanschot of Deutsche Bank in het kader van zakelijke kredietverlening;

–           de looptijd van het derivaat op 1 april 2014 nog niet was geëindigd.

Hoe verloopt deze klachtenprocedure?

Op 7 juli 2017 heeft de Geschillencommissie Inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten van het KiFiD (hierna: ‘de commissie’) een uitspraak gedaan in een zaak van een consument tegen de ABN-AMRO (hierna: de bank). Hieronder zal ik kort uiteenzetten hoe deze zaak in zijn werk ging.

Op 10 oktober 2008 heeft de consument met de bank een derivaat afgesloten om het renterisico van zijn lening bij de bank af te dekken. Het ging specifiek om een ‘Cap with Knock-in Floor’ (hierna: ‘CKIF’). Het is een bijzondere vorm van een renteswap. Dit houdt kort gezegd in dat je je variabele rente swapt tegen een vaste rente én als de variabele rente hoger of lager uitvalt dan een vooraf afgesproken bandbreedte, dan betaal je de hogere afgesproken rente. Het zijn twee opties.

In deze zaak ging het er om dat de consument zich geconfronteerd zag met deze negatieve marktwaarde en vond dat de bank hem hiervoor niet voldoende had gewaarschuwd. Daarom begon hij een procedure bij de commissie.

Kifid: voldoende zorgplicht bij renteswap?

De commissie stelde dat het ging over de vraag of de bank jegens de consument de zorg in acht had genomen die in de gegeven omstandigheden van de bank had mogen worden verwacht. Factoren die moesten worden meegewogen waren dat de bank als professionele en ter zake deskundige dienstverlener stond tegenover een relatief kleine ondernemer waarvan geen bijzondere kennis over swaps en derivaten mocht worden verwacht. Van de bank mag worden verwacht dat ze de consument zodanige informatie verschaft over de eigenschappen van het geadviseerde of aangeboden product, de mate waarin het product beantwoordt aan de wensen en behoeften van de klant, de mogelijke gevolgen en de specifieke risico’s verbonden aan het afsluiten van transacties betreffende het product, en van alternatieve manieren met renterisico’s om te gaan, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken.

De consument heeft wel gekozen voor een CKIF, maar niet voor een renteswap. Dat lag namelijk aan het feit dat hij hier zo min mogelijk kosten voor wilde maken. Uiteindelijk heeft de consument voor het afsluiten van de CKIF nog wel 23.860 euro aan premie moeten betalen, wat eigenlijk door de bank had moeten worden betaald. De commissie besluit dat de consument recht heeft op 19.500 euro schadevergoeding.

Advocaat Kifid

Hebt u ook problemen met een negatieve marktwaarde van een renteswap? Of bent u van plan om een klacht in te dienen bij het KiFiD maar wilt u toch uw positie nog eens goed bekijken? Klacht indienen over uw financieel dienstverlener? Neem dan contact op met Jasper Hagers, advocaat Financieel Recht.