Te laat koersgevoelige informatie openbaar: Ziggo handelt onrechtmatig!

Als advocaat financieel recht krijg ik veel vragen over handel met voorwetenschap en de verplichting om koersgevoelige informatie openbaar te maken. De openbaarmakingsplicht strekt ook ter voorkoming van handel met voorwetenschap. De gedachte is dat iedere belegger over dezelfde informatie moet hebben.

Beschikking over voorwetenschap? Opgepast!

Voor iedereen die kennis heeft van koersgevoelige informatie is van groot belang te weten dat handelen met voorwetenschap is strafbaar. Ook het doorgeven van koersgevoelige informatie is strafbaar (tipverbod). De vraag is wat voorwetenschap is of wat dus koersgevoelige informatie is.

Ziggo handelt onrechtmatig door KGI te laat publiceren

In een recente uitspraak van de VEB tegen Ziggo komt duidelijk het belang van deze verplichting van een beursgenoteerd bedrijf naar voren. De VEB stelde zich op het standpunt dat Ziggo niet tijdig koersgevoelige informatie openbaar had gemaakt. In de Wet staat dat koersgevoelige informatie onverwijld nadat het bekend is geworden, openbaar moet worden gemaakt. Dit is alleen anders indien er een rechtmatig belang is om de koersgevoelige informatie geheim te houden. In dit geval ging het om het niet tijdig openbaar maken van een uitkoopprijs. Ziggo voerde aan dat die informatie niet is te kwalificeren als koersgevoelige informatie.

Rechter geeft uitleg over voorwetenschap

De rechter geeft goed uitleg over wat precies voorwetenschap is. Op basis van artikel 5:53 lid 1 Wft wordt verstaan onder voorwetenschap:

“Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide instrumenten.”

Er is dus een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan om te kwalificeren als koersgevoelige informatie. De informatie moet concreet zijn, moet rechtstreeks betrekking hebben op een beursgenoteerde onderneming, moet niet openbaar zijn en bij openbaarmaking moet er sprake zijn van significante invloed op de koers. Soms is informatie dus wel koersgevoelig, maar zo miniem van aard dat het niet kan kwalficeren als koersgevoelige informatie. Niet iedere claim op ABN AMRO levert bijvoorbeeld koersgevoelige informatie op.

Schadeclaim vanwege koersgevoelige informatie?

Ten aanzien van de uitkoopprocedure oordeelt de rechtbank dat dit kwalificeert als informatie die rechtstreeks betrekking heeft op Ziggo. Ziggo had dat betwist, maar daar gaat de rechtbank aan voorbij. Verder heeft Ziggo aangegeven dat de informatie openbaar is. Ook daaraan gaat de rechtbank voorbij. Uit artikel 5:53 Wft vloeit voort dat op een snelle, toegankelijke, volledige en juiste manier informatie aan het beleggend publiek openbaar moet worden gemaakt. De meest gangbare methode is een persbericht. Dat is hier niet gebeurd.

Ziggo heeft ook betwist dat de informatie een significante invloed zou hebben op de beurskoers. Ook dit verweer slaagt niet, omdat VMB heeft aangetoond dat de gevorderde uitkoopprijs (EUR 39,78) ver boven de koers van EUR 36,- lag.

Tot slot voert Ziggo aan dat de informatie niet voldoende concreet was. De rechtbank verwijst naar het Hof van Justitie, die erop neerkomt dat informatie al vrij snel concreet is. Over de gevorderde uitkoopprijs bestond bij Ziggo geen onzekerheid, dus ook aan dit element van de koersgevoelige informatie is voldaan. De rechtbank overweegt dan ook dat Ziggo niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichting om op grond van de Wet de koersgevoelige informatie onverwijld openbaar te maken. Ziggo verliest dus de zaak en wordt verweten dat de koersgevoelige informatie niet tijdig openbaar is gemaakt.

Advocaat financieel recht

Hebt u een vraag over deze blog of over voorwetenschap/koersgevoelige informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met advocaat Jasper Hagers.