Nieuwe franchisewet per 1 januari 2021

Nieuwe franchisewet per 1 januari 2021

Franchise is een belangrijk onderdeel van onze economie. Er gaan miljarden in om en veel grote bedrijven maken gebruik van franchise.
Tot op heden is de franchiseovereenkomst niet in de wet verankerd. Daar komt verandering in. De nieuwe franchisewet per 1 januari 2021 (Wet Franchise) gaat snel van kracht.

De franchiseovereenkomst

Franchise is de samenwerking tussen een franchisegever en een franchisenemer. Een franchisenemer kan gebruik maken van de door de franchisegever ontwikkelde module/concept. Daardoor hoeft een franchisenemer niet het wiel uit te vinden. Als tegenprestatie daarvoor dient de franchisenemer een vergoeding te betalen aan de franchisegever voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten, gebruikmaking van het concept en andere fees.

Voor franchiseovereenkomsten geldt nu nog geen specifieke wetgeving. Dat verandert per 1 januari 2021 met de nieuwe franchisewet. Dan zal in de wet worden verankerd welke rechten beide partijen bij de franchiseovereenkomst hebben. De franchisenemer zal worden beschermd (net als bij een agentuurovereenkomst).

In deze blog bespreek ik een aantal onderwerpen die met de komst van de nieuwe franchisewet van belang zijn.

Verplichte informatieverstrekking

Veel rechtszaken tussen franchisegevers en franchisenemers gingen over het verstrekken van onjuiste of onvoldoende informatie door franchisegever aan franchisenemer.  Wanneer de omzetprognoses van franchisegever bijvoorbeeld niet juist bleken te zijn, vond franchisenemer dat hij daarom op een verkeerd been was gezet.
De nieuwe franchisewet verplicht partijen om elkaar voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goede beoordeling van mogelijkheden en risico’s. Franchisegever is verplicht bepaalde informatie te verstrekken: denk  aan de benodigde investeringen, fees die dienen te worden betaald en gegevens over de locatie van de franchise. Deze verplichte informatieverstrekking bij franchise dient ervoor te zorgen dat de franchisenemer een weloverwogen beslissing kan nemen om de franchise al dan niet aan te gaan.

De verplichte informatie moet minimaal vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer worden verstrekt. Die periode van vier weken wordt de stand-still periode genoemd.

Ondersteuning en instemmingsrecht

Tijdens de franchiseovereenkomst moet de franchisegever de franchisenemer bijstand verlenen en hem de commerciële en technische ondersteuning bieden die past bij de aard van de franchiseformule. Wanneer de franchisenemer behoefte heeft aan ondersteuning, zijn partijen verplicht met elkaar daarover in overleg te treden.

De nieuwe franchisewet ziet voorts op een instemmingsrecht. Als de franchisegever een verandering in de franchiseformule wil doorvoeren die tot financiële gevolgen leidt, dan heeft hij daarvoor de voorafgaande instemming nodig van de franchisenemer. In de franchiseovereenkomst kan een drempelbedrag worden overeengekomen voor dit instemmingsrecht. Als de verwachte financiële gevolgen van een beoogde verandering onder dat drempelbedrag blijven, is er geen voorafgaande instemming nodig.

Geen overgang naar nieuwe franchisewet

Er geldt vrijwel geen overgang voor franchiseovereenkomsten die al lopen en de nieuwe franchisewet.
Ook franchiseovereenkomsten die al lopen dienen aan de nieuwe franchisewet te voldoen. Dit geldt overigens niet voor de regeling over goodwill, het instemmingsrecht en het concurrentiebeding. Daarvoor geldt een overgangsperiode van twee jaar.

Advocaat franchiseovereenkomst

De nieuwe franchisewet per 1 januari 2021 heeft impact op bestaande franchiseovereenkomsten en op te sluiten franchiseovereenkomsten.
Het is zaak u goed te verdiepen in de nieuwe regels en verplichtingen.
Mocht u vragen hebben over de nieuwe franchisewet of over uw franchiseovereenkomst, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (ljsf@fennekadvocaten.nl).

Nieuwe franchisewet