Privacy boete aan Tennisbond

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aanzienlijke bestuurlijke boete opgelegd aan de tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens. Daar waar de Autoriteit Persoonsgegevens nog terughoudend was met het opleggen van boetes, is er met de AVG meer kans op een boete. Een aanzienlijke Privacy boete aan Tennisbond volgde.

Boete voor schending privacy

De KNLTB heeft persoonsgegevens van een paar honderduizend leden verkocht aan sponsoren. De sponsoren kregen persoonsgegevens, zodat de sponsoren deze personen konden benaderen met tennisgerelateerde aanbiedingen. En de sponsoren deden dit dan ook, zowel per post of telefoon

Geen toestemming voor delen persoonsgegevens

Uit het boetebesluit volgt dat de KNLTB geen toestemming heeft gevraagd van haar leden om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Persoonsgegevens mogen allen worden verwerkt als daarvoor een grondslag bestaat en één van de belangrijkste grondslagen is toestemming, die hier dus ontbreekt. Toestemming moet worden gegeven door middel van een actieve handeling, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van persoonsgegevens instemt. Daarvan was hier geen sprake

Gerechtvaardigd belang persoonsgegevens delen?

De tennisbond voert nog aan dat zij een gerechtvaardigd belang had om de persoonsgegevens te delen. In de AVG is namelijk deze uitzondering opgenomen. Maar die uitzondering wordt wel strikt toegepast, in die zijn persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleindenworden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze mogen worden verwerkt.

De Autoriteit Persoonsgegevens voert aan dat er voor een beroep op de grondslag van gerechtvaardigde belangen sprake moet zijn van drie cumulatieve voorwaarden, namelijk (1) de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, (2) de noodzaak van de verwerking en (3) de voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet worden geschaad.

De Autoriteit Persoonsgegevens overweegt – kort gezegd – dat de aangevoerde gronden (commerciële overwegingen) niet kwalificeren als een gerechtvaardigd belang

Autoriteit Persoonsgegevens handelt zelf vooringenomen

Bijzonder aan deze kwestie is dat de KNLTB zelf een klacht heeft ingediend tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. De reden daarvoor is dat de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens bij nieuwsuur had aangegeven dat de AP een “sportbond”  onderzocht, waarbij de indruk werd gewekt dat deze sportbond niet correct had gehandeld. Daarmee liep de AP dus voor de muziek uit.

Hier worden echter – vreemd genoeg – geen gevolgen aan verbonden.

In het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens staat:

Bij beslissing van 19 maart heeft de AP de klacht die de KNLTB op 21 december 2018 bij de AP heeft ingediend over uitlatingen van de voorzitter van de AP in televisieprogramma Nieuwsuur gegrond verklaard. De AP heeft hierin onder andere erkend dat zij in haar uitlatingen tijdens dit programma op een aantal punten genuanceerder en zorgvuldiger had kunnen en moeten zijn. Zonder aan het belang van deze geconstateerde onzorgvuldigheid af te willen afdoen, meent de AP dat haar uitlatingen op dat moment niet zodanig waren dat sprake was van schending van het verbod op vooringenomenheid en zij om die reden geen handhavingsprocedure had mogen starten. De (uitkomst van) de klachtprocedure biedt daarvoor geen aanknopingspunten. Daarnaast is de AP van oordeel dat het onderzoek en de daaropvolgende besluitvormingsfase overeenkomstig de daaraan te stellen wettelijke vereisten heeft plaatsgevonden.

Toch vreemd dat dit handelen op geen enkele wijze in het voordeel van de tennisbond werkt. Maar het verhaal is nog niet afgelopen: de KNLTB is in bezwaar gegaan tegen het boetebesluit. Privacy boete aan Tennisbond kan dus worden vernietigd.