Privacy en fraude op de werkplek

Privacy en fraude op de werkplek. Het komt vaak voor. Privacy kan in het geding zijn als fraude vermoed wordt.

In deze uitspraak staat de vraag centraal of particuliere opsporings- en recherchebureaus, het wel bekende bureau Hoffmann, werknemers mogen observeren zonder de AVG te schenden.

Het hof gaat in op de reikwijdte van het privacyrecht alsmede de speciaal ontwikkelde privacygedragscode in deze branche. In beginsel leidt het volgen van deze code tot een gerechtvaardigde inbreuk op het privacyrecht van werknemers, dat bovendien moet voldoen aan de proportionaliteits- en subsidiariteitseisen.

Thee schenken of ziek, wat was er aan de hand?

De zaak was in die zin uniek dat de werknemer zich niet richtte tot de werkgever maar tot het bureau dat haar werkgever had geholpen fraude tijdens het dienstverband aan het licht te brengen. Haar werkgever had de opdracht gegeven aan Hoffman omdat zij zich ziek had gemeld maar men het vermoeden had dat zij ondanks haar ziekte toch werkzaamheden aan het verrichten was. Hoffmann heeft geconstateerd dat de werknemer inderdaad  thee, koffie en gebak serveerde aan bezoekers vanuit haar “Theetuin” terwijl zij zich ziek had gemeld.

De observatie door Hoffmann van werkneemster en de vastlegging van de bevindingen dient te worden beschouwd als een verzameling, vastlegging en verwerking van persoonsgegevens (over werkneemster) als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Zij vormde ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van werkneemster. Daarmee was die observatie echter nog niet zonder meer onrechtmatig aldus de rechter. Het moet gaan om een inbreuk gelegitimeerd door de Wet.

Privacycode

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft aan de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht om haar Privacygedragscode te voorzien van een verklaring als bedoeld in artikel 25 Wbp. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 9 maart 2016 die verklaring afgegeven. Dit betekent dat als het door Hoffmann verrichte onderzoek in overeenstemming is met de Privacygedragscode in beginsel geen sprake is geweest van een onrechtmatige inbreuk op de privacy van werkneemster. De wijze waarop Hoffmann de observatie heeft uitgevoerd voldoet bovendien aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Er was namelijk maar kort geobserveerd (een halve dag).

Heeft u vragen over fraude op de werkplek, ontslag en privacy dan kunt u contact opnemen met mr. E.V. Jongepier van Fennek Advocaten op 06 52 381 391.