Prospectus en de AFM: vrijstelling of verplichting?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onder andere toezicht op ondernemingen die effecten willen aanbieden aan het publiek. Vaak is het zo dat de onderneming een wettelijke plicht heeft om hiervoor een prospectus op te stellen. In dit prospectus staat – onder meer – wat de onderneming doet, wat voor soort effecten het zijn en worden de risico’s beschreven die komen kijken bij het in eigendom hebben van de effecten. Prospectussen zijn vaak grote documenten, en komen tot stand met behulp van (vaak) veel externe dienstverleners, zoals advocaten. Het kan een onderneming veel geld besparen om onder een uitzondering of vrijstelling te vallen, maar dat brengt ook weer risico’s met zich mee.

Gebruik van vrijstelling; geen prospectus?

Er is een aantal situaties waarin er een uitzondering of vrijstelling geldt voor de plicht om een prospectus op te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de looptijd van het effect minder dan 12 maanden bedraagt. Ook hoeft er geen prospectus opgesteld te worden als de totale waarde van de uitgifte onder de 2,5 miljoen euro blijft. Over deze laatste vrijstelling heeft de AFM laatst een nieuwsbericht uitgegeven.

Bij de berekening van de totale tegenwaarde van de emissie door de uitgevende instelling moet rekening worden gehouden met eventuele emissies gedaan door ondernemingen in een groepsmaatschappij. Dit is de interpretatie van het groepsbegrip bij vrijstelling van prospectusplicht AFM.

Dit houdt in dat er meerdere emissies gedaan kunnen worden, maar dat deze bij elkaar opgeteld, in een periode van 12 maanden, onder de 2,5 miljoen euro moeten blijven. Is dit niet het geval, dan geldt de vrijstelling niet en dient er dus een prospectus te worden opgesteld. Eerder maakte veel aanbieders gebruik van het ‘stapelen’ van vrijstellingen. Daarbij werden telkens emissies gedaan van 2,5 miljoen euro, waarbij telkens een beroep werd gedaan op de vrijstelling. Dat was een doorn in het oog van de AFM. Aanbieders die op deze wijze aanbiedingen en dus vrijstellingen blijven stapelen, lopen een groot risico.

Ruimere mogelijkheid vrijstelling

Maar binnenkort worden de regels met betrekking tot de vrijstelling aangepast. De vrijstelling zal opgehoogd worden van 2,5 miljoen naar 5 miljoen euro. Wel wordt er dan een meldplicht en informatieverplichting bij de AFM in het leven geroepen. Er zal dan een document aan de AFM toegezonden moeten worden voordat de emissie plaats zal vinden.

De voorwaarden voor het zijn van een groep staan in het Burgerlijk Wetboek, artikel 24b. Hierin staat:

‘Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.’.

Hierbij komt nog een aantal andere aandachtspunten kijken. Het kan dus mogelijk zijn dat – als u effecten uit geeft of uit wil gaan geven – u verplicht bent een prospectus op te stellen doordat uw onderneming onderdeel is van een groep die vaker effecten uit geeft. Heeft u wel recht op een uitzondering of een vrijstelling en maakt u hier ook gebruik van, dan bent u verplicht dit aan te geven in uw aanbiedings- en reclamemateriaal.

Prospectus advocaat

Fennek Advocaten helpt u graag bij het controleren of u aan alle vereisten voldoet en of er wellicht een uitzondering of vrijstelling voor u aanwezig is met betrekking tot de prospectusplicht. Zelfs als u gebruik maakt van een vrijstelling, dan geldt dat een prospectus eigenlijk altijd aan te raden is.