Advocaten overeenkomsten en contractenrecht

Advocaten gespecialiseerd in overeenkomsten en contractenrecht

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen om iets te doen, te geven of om iets na te laten. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. Voorbeelden van overeenkomsten zijn samenwerkingsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten. Vaak zijn op overeenkomsten algemene voorwaarden van toepassing. Die moeten voor de bruikbaarheid ervan van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. 

Overeenkomsten laten opstellen door advocaat

Het is bij overeenkomsten met een groot belang aan te raden de overeenkomst door een advocaat te laten opstellen. Op voorhand dienen namelijk de afspraken te worden vastgelegd en de consequenties van schending van afspraken duidelijk te zijn. Een advocaat gespecialiseerd in het verbintenissenrecht kan daarbij helpen. De advocaten van Fennek zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en kunnen een door u gewenste overeenkomst opstellen. 

Overeenkomst laten ontbinden door een advocaat

Wanneer een contractspartij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, wil de andere partij de overeenkomst vaak ontbinden. Onder bepaalde omstandigheden kan dat. Ontbinden kan zowel in gezamenlijk overleg tussen partij als bij de rechter. Indien partijen gezamenlijk besluiten de overeenkomst te ontbinden, dan dienen de beëindigingsafspraken in een vaststellingsovereenkomst te worden vastgelegd. 

Advocaat Amsterdam verbintenissenrecht 

In beginsel hebben partijen de vrijheid overeen te komen wat zij willen. Dat heet contractsvrijheid. In sommige gevallen gelden wel beperkingen, zoals dat de overeenkomst niet in strijd mag zijn met redelijkheid en billijkheid of met de goede zeden. Bij contracten met consumenten gelden weer meer beperkingen dan met contracten tussen ondernemers. Het is daarom van belang een advocaat de overeenkomst te laten opstellen zodat die overeenkomstig de wet en jurisprudentie is. Advocaat Amsterdam voor verbintenissenrecht van Fennek Advocaten helpt u graag.

advocaat Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden zijn over het algemeen ‘kleine lettertjes’ die van toepassing worden verklaard op overeenkomsten. In algemene voorwaarden staan vaak aansprakelijkheidsbeperkingen, renteverplichtingen, garanties etc. Algemene voorwaarden worden veel door leveranciers van diensten en goederen gehanteerd. 

Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden meestal niet gelezen. Ze zijn echter wel snel van toepassing op de overeenkomst en dus de rechtsverhouding tussen partijen. Algemene voorwaarden bevatten vaak beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en zijn daarom van groot belang. Als een leverancier een gebrekkig product levert ten gevolge waarvan de inkoper schade lijdt, kan de inkoper zomaar geconfronteerd worden met algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid van de leverancier voor 80% uitgesloten is. 

Het belang van het hebben van goede algemene voorwaarden en het begrijpen van de consequenties van toepasselijkheid van algemene voorwaarden is derhalve groot.

Algemene voorwaarden in de wet

De Wet geeft niet alleen regels voor de inhoud van de algemene voorwaarden, maar ook voor de wijze waarop de wederpartij geïnformeerd moet worden over het bestaan en de inhoud van die voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn heel snel en eenvoudig van toepassing op een overeenkomst. 

Algemene voorwaarden ter hand stellen

Een bedrijf dient zijn klant een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit geldt bij consumenten in versterkte mate. Uitgangspunt is dat de algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst daadwerkelijk ter hand moeten worden gesteld. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dan dient in ieder geval een verwijzing te worden opgenomen naar een vindplaats van de algemene voorwaarden bij het handelsregister of de griffie van de rechtbank, waar men algemene voorwaarden kan deponeren. Wanneer algemene voorwaarden niet op de juiste manier ter hand zijn gesteld, kunnen ze worden vernietigd en zijn ze dus niet van toepassing op de rechtsverhouding. 

Beoordelen en opstellen algemene voorwaarden door een advocaat

Bij transacties adviseren wij de algemene voorwaarden door een advocaat te laten beoordelen of te laten opstellen. De consequenties van toepasselijkheid van algemene voorwaarden zijn namelijk voor zowel de leverancier als de inkoper/afnemer groot. De contractenrecht advocaten van Fennek zijn deskundig op het gebied van algemene voorwaarden. Neem voor vragen over het beoordelen of opstellen van algemene voorwaarden derhalve contact op met een van de advocaten van Fennek advocaten.

Navigatie

Rechtsonderwerpen