Terugvordering lening

Terugvordering lening

Terugvordering lening klinkt zo simpel, maar leidt in de praktijk nog weleens tot problemen. De problemen ontstaan vaak als leninggever en leningnemer de afspraken van de onderhandse lening niet (of misschien: niet goed genoeg) op papier hebben gezet. Familie en vrienden lenen elkaar soms geld. Het is dan niet altijd gebruikelijk (maar wel aan te raden) om dat uitgebreid op papier te zetten. Vaak gaat het goed, maar soms gaat het mis.

Een mondelinge overeenkomst

Veelal komen de problemen als er geen afspraken op papier staan. Een mondelinge overeenkomst is echter hetzelfde als een schriftelijke overeenkomst, met dien verstande dat een mondelinge afspraak vaak lastig te bewijzen is. Partijen kunnen nogal eens van mening verschillen over wat er precies is gezegd en wat er bedoeld is. Daarom heeft het altijd de voorkeur om afspraken op papier te zetten. Als dat niet lukt, is het in ieder geval aan te raden om afspraken vast te leggen in bijvoorbeeld e-mails, of app-berichten.

Opeisbaarheid lening

Vanzelfsprekend is van belang om na te gaan of de lening wel opeisbaar is. Misschien hebt u geld uitgeleend en hebt u het geld hard nodig, maar daarvoor is wel vereist dat de lening opeisbaar is. Mogelijk is de leningnemer wellicht bereid om eerder terug te betalen, maar of hij/zij daartoe verplicht is, hangt af van de gemaakte afspraken.  Is er bijvoorbeeld een looptijd voor de lening afgesproken, of is de leningnemer wellicht in verzuim  / ingebreke met enige verplichting, bijvoorbeeld het betalen van de rente? Het kan ook zijn dat er geen looptijd is afgesproken. Als dat het geval is, kan een redelijke termijn worden gehanteerd voor de terugbetaling.

Ingebrekestelling lening

Soms is er een specifieke termijn afgesproken wanneer de lening moet worden terugbetaald. Dan is een ingebrekestelling niet vereist, omdat daar waar er niet tijdig wordt betaald, de leningnemer van rechtswege in verzuim is. Er is namelijk niet op (of voor) de fatale termijn voldaan. Als er geen termijn is afgesproken, dan kan de leningnemer in gebreke worden gesteld. Hem of haar moet dan een redelijke termijn worden gegeven om de lening terug te betalen.

Terugvordering lening

Het kan lastig zijn om uitgebreide afspraken op papier te zetten voor een onderhandse lening. Toch is dat aan te raden. Mocht u advies nodig hebben om tot terugvordering van uw lening over te gaan? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers Procesadvocaat.