Verscherpt onderzoek trustkantoren: opgepast voor de DNB!

Sinds de panamapapers liggen de trustkantoren onder de loep van de toezichthouder DNB. DNB heeft vergaande bevoegdheden, bijvoorbeeld het recente voorbeeld dat DNB de vergunning in trekt van trustkantoren uit de panamapapers.

DNB ligt echter zelf ook onder vuur in het onderzoek naar fiscale constructies, omdat DNB te weinig daadkracht zou tonen.

Hoewel Nederland lange tijd profijt heeft gehad van brievenbusfirma’s en trustkantoren, wprdt niet langer getoloreerd dat zij in het duister opereren. Als advocaat gespecialiseerd in handhaving constateer ik een toestroom van onderzoeken van DNB naar trustkantoren. Advocaat trustkantoren en handhaving Jasper Hagers bespreekt vandaag de recente stelling van DNB dat er bij trustkantoren te weinig besef is van de sanctielijst.

Wat zijn trustkantoren?

Een trustkantoor helpt ondernemingen bij het opzetten van rechtspersonen. Vaak zitten er ook medewerkers van het trustkantoor in het bestuur van de opgezette onderneming. Een trustkantoor kan helpen bij het opzetten van speciale rechtspersonen, zoals een ‘Special Purpose Vehicle’. Een trustkantoor staat ingeschreven in een speciaal daarvoor ontwikkeld register, en moet voldoen aan de Wet toezicht trustkantoren. Trustkantoren zijn gevoelig voor compliance issues.

Ultimate Benificial Owner: wie is dat?

Een trustkantoor moet altijd in de gaten houden wie er bij het opzetten van een nieuwe rechtspersoon of bij het doen van een transactie de ‘Ultimate Benificial Owner’ (hierna: ‘UBO’) is. Veel UBO’s zitten tegenwoordig in Turkije, terwijl deze vroeger vaker in Rusland, Mexico of Oekraïne zaten. Deze persoon mag bijvoorbeeld niet op een sanctielijst van een land staan. Een sanctielijst is een lijst van personen die op grond van het buitenland- en veiligheidsbeleid van de VN en de EU bijvoorbeeld worden verdacht van terroristische activiteiten. Dit betekent dat de tegoeden van hun bankrekeningen bevroren zijn. Ze kunnen dan geen gebruik meer maken van de rekeningen of creditcards. Op deze manier wordt er geprobeerd om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Sanctielijst: onbekend, maar gevaarlijk!

In Nederland kennen wij ook een dergelijke sanctielijst. Uit een recent onderzoek van DNB blijkt dat  veel trustkantoren niet bekend zijn met een dergelijke sanctielijst. Het kan ook voorkomen dat de trustkantoren de Nederlandse sanctielijst niet in hun systeem hebben verwerkt, en dat personen die op die lijst staan dus wel door een screening heen komen. Het trustkantoor is dan in de veronderstelling dat ze voldaan hebben aan de wet en dat die persoon een de UBO mag zijn.

Mocht het zo zijn dat een trustkantoor niet voldoet aan het screenen van personen aan de hand van de sanctielijst heeft de toezichthouder, DNB, een aantal handhavingsbevoegdheden. Als DNB redelijkerwijs vermoedt dat een trustkantoor of een ieder die middels een groep met een trustkantoor verbonden is, in strijd met de Wtt handelt, kan deze inlichtingen inwinnen of doen laten inwinnen om na te gaan of het trustkantoor zich aan de wet houdt. Ook kan DNB, als het trustkantoor de Wtt niet volgt, de vergunning van het trustkantoor intrekken. Daarnaast kan DNB op grond van dezelfde reden een aanwijzing geven. In het geval het trustkantoor de sanctielijst van Nederland niet zou gebruiken bij het screenen van hun cliënten, dan zou het kantoor in strijd met artikel 10 lid 1 sub a van de Wtt handelen. DNB kan dan een aanwijzing geven om de sanctiewet wel te betrekken in de screening, op straffe van een dwangsom of bestuurlijke boete. De boete kan wel oplopen tot EUR 4.000.000, –  per overtreding.

De trustkantoren die niet voldoen aan het screenen van personen aan de hand van de Nederlandse sanctielijst kunnen dus een bericht van DNB verwachten.

Advocaat trustkantoren

Mocht u hiermee te maken hebben, aarzelt u dan niet advocaat trustkantoren en handhaving Jasper Hagers te bellen!