Voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht stuit verjaring niet

Voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht stuit verjaring niet

De Rechtbank Noord-Holland heeft in een onlangs verschenen uitspraak (hier te lezen is) geoordeeld dat het instellen van een verzoekschrift tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht de verjaringstermijn niet stuit. De rechtbank concludeerde dat de schuldeiser hiermee zich niet zijn recht op nakoming ondubbelzinnig heeft voorbehouden, en wijst de vordering dus af.

Verjaring

Wanneer de verjaringstermijn van een rechtsvordering gaat lopen, is afhankelijk van het type vordering. Soms is dit het moment waarop de schuldeiser bekend wordt met de schade. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde jegens de producent (zie artikel 6:191). In een ander geval begint de verjaring te lopen wanneer de koper/schuldeiser de verkoper/schuldenaar heeft medegedeeld dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie artikel 7:23 lid 1). Dit was in de betreffende zaak ook het geval. De verjaringstermijn is dan 2 jaar.

Op grond van artikel 3:317 lid 1 kan de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Kern van de zaak

BessTrade heeft halverwege 2019 een balenpers van OMC-Machineonderhoud (OMC) gekocht. Deze werd op 8 en 9 juli 2019 geleverd. De balenpers had echter al snel last van storingen en functioneerde niet goed. OMC heeft daarom een aantal reparaties uitgevoerd. Hiervoor hebben zij facturen opgestuurd naar BessTrade. BessTrade meent echter dat de balenpers niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat zij recht heeft op correcte nakoming en schadevergoeding. BessTrade vordert dan ook bij de rechtbank een verklaring voor recht dat de balenpers niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat OMC de balenpers op eigen kosten moet herstellen. OMC beriep zich op het standpunt dat de vordering was verjaard nu de dagvaarding niet binnen de verjaringstermijn was uitgebracht.

BessTrade heeft 18 november 2019 voor het eerst geklaagd over de niet goed functionerende balenpers. Hiermee is de verjaringstermijn van twee jaar gaan lopen. Dit betekent dat BessTrade voor 18 november 2021 de vordering moest stuiten of een eis moest instellen.

Tijdige stuiting van verjaring?

De vraag die bij de rechtbank voorlag was of de verjaring (tijdig) gestuit was. BessTrade heeft om de verjaring te stuiten verschillende acties ondernomen. Een daarvan was het indienen van een verzoekschrift tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht.

De rechtbank overweegt dat in het verzoekschrift van BessTrade niet te lezen is dat zij zich het recht op nakoming ondubbelzinnig voorbehouden als bedoeld in artikel 3:317 lid 1.

Het ingediende verzoekschrift tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht is niet een schriftelijke aanmaning of mededeling tot behoud van het recht op nakoming of schadevergoeding. Verwezen wordt op dit punt naar het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8502, NJ 2009/439.

De vordering was dus volgens de rechtbank verjaard. Een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht stuit verjaring niet.

Advocaat contractenrecht en verjaring

Het is erg belangrijk om een verjaringstermijn tijdig te stuiten. Zo voorkomt u dat u uw vordering niet meer kan instellen en uw rechten zijn vervallen. Twijfelt u of een verjaringstermijn is gaan lopen of heeft u hulp nodig met het stuiten van een verjaringstermijn? Neem gerust contact op met onze advocaat contractenrecht en verjaring Lisa (lisa@fennekadvocaten.nl).