Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering

Vrije advocaatkeuze onder een rechtsbijstandverzekering zorgt voor minder kosten voor de verzekerde.

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2020:372) een belangrijke uitspraak gewezen voor consumenten met een rechtsbijstandsverzekering . Ook de consumentenbond heeft inmiddels deze uitspraak opgepikt met onderstaand artikel:

https://www.consumentenbond.nl/rechtsbijstandverzekering/vrije-advocaatkeuze

Het Hof gaat in deze uitspraak in op het recht op vrije advocaatkeuze. Het moment waarop een verzekerde daarop recht heeft, lijkt met deze uitspraak  verruimd. Namelijk eerder, en voordat een eventuele procedure aanhangig is gemaakt. Dat is goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering.

Vrije keuze ook in fase voorafgaand aan een eventuele procedure

Met de uitspraak van het Hof van 14 mei 2020 wordt het recht op vrije advocaatkeuze verruimd.

Het Hof heeft namelijk overwogen dat een verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze heeft voor het buitengerechtelijke traject, oftewel de fase voorafgaand aan een (eventuele) juridische procedure. Daarbij doel ik bij arbeidszaken, bijvoorbeeld bij de (schikkings)onderhandelingen.

Dit recht op vrije advocaatkeuze bestond al ingeval er een juridische procedure gevoerd moest worden of als de rechtsbijstandsverzekering een conflict of interest had, bijvoorbeeld omdat (ook) de andere partij verzekerd is bij de rechtsbijstandsverzekering.

Een verzekerde mag dus zelf een advocaat uitkiezen en de rechtsbijstandverzekering moet zijn kosten vergoeden.

De belangrijkste overweging van het Hof daarbij is: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen in de zin van art. 201 van richtlijn 2009/138 te vallen”.
Een rechtsbijstand verzekerde heeft dus in iedere fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie het recht op vrije advocaatkeuze.

Verzekeraars stellen dat de uitspraak niet van toepassing is op de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen

Nadat de rechtsbijstandsverzekeraars al akkoord moesten gaan met vergoeding van de (externe) advocaatkosten bij juridische procedures was het wachten op een reactie. Deze is te vinden in onderstaande link:

www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/rechtsbijstand

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Het begrip ‘procedure’ is daarbij door het EU-Hof uitgebreid tot de voorfase van een gerechtelijke procedure waarmee bemiddeling in de voorfase er ook onder zou vallen.

In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandsverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie. De vraag is echter of dat wel zo is en de toekomst zal moeten uitwijzen of deze mening ook daadwerkelijk de juiste is.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of enig andere arbeidsrechtelijk onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Eva Jongepier van Fennek Advocaten:

https://fennekadvocaten.nl/advocaten/eva-jongepier/