Wat is misleidende reclame?

In veel verschillende procedures komt de vraag wat is misleidende reclame aan bod. Zo kan het (ook) worden gebruikt ter onderbouwing van een claim aangaande leggingsverlies en/of misleiding bij crypto. Het is in de Wet geregeld in artikel 6:194 BW, met als kop: misleidende mededelingen. Het heeft een breed toepassingsbereik. Het gaat om mededelingen die onwaar zijn, maar ook mededelingen die door onvolledigheid en/of suggestie misleidend zijn. Wat is misleidende reclame?

Klachten over misleidende reclame

Klachten over reclame kunnen worden voorgelegd aan de rechter, maar ook aan de Reclame Code Commissie.  Dat laatste is laagdrempelig: klachten kunnen kosteloos ingediend worden met een formulier. Op de website van de reclame code commissie staat ook de Nederlandse Reclame code. Hierin staan regels waar een reclame-uiting aan moet voldoen. In de Reclame Code staan specifiekere regels, bijvoorbeeld ten aanzien kinder-en jeugdreclame en social media. Vooral aangaande crypto en bitcoin geschiedt reclame veelal via social media.

Reclame Code

In de Reclame Code wordt reclame gedefinieerd.

Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

En wordt ook aangegeven waar reclame in zijn algemeenheid aan dient te voldoen:

Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

Reclame mag ook niet oneerlijk zijn of misleidend zijn. Zo staat er (onder meer) in de Reclame Code:

Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

Gevolgen misleidende reclame

Misleidende reclame levert een onrechtmatige daad op. De rechter kan een verbod opleggen, maar ook een rectificatie gebieden. De Reclame Code Commissie kan een aanbeveling geven of een vrijblijvend advies.

Oneerlijke handelspraktijken en reclame

Naast misleidende reclame, kunnen handelspraktijken oneerlijk zijn. Dat is een wat breder begrip. Er valt dan te denken aan (bijvoorbeeld) nepreviews, certificaten gebruiken terwijl dat niet mag, het niet noemen van alle kosten. In de Wet (6:193G BW) staat een lijst met oneerlijke handelspraktijken. De financieel toezichthouder kan een waarschuwing geven over oneerlijke handelspraktijken.

Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jasper Hagers.