Bijzondere aanwijzing en maatregel van de AFM bij Finles

Op 9 januari 2018 werd bekend dat de AFM een aanwijzing heeft opgelegd bij fondsen van Finles N.V.

De aanwijzing en het soort maatregel van de AFM is opmerkelijk, vooral vanwege de verstrekkendheid van de aanwijzing. Opmerkelijk is ook dat er geen bezwaar is ingesteld door Finles N.V., waarmee het besluit onherroepelijk is geworden. Vervolgens volgt publicatie van de aanwijzing.

Het gaat erom dat de AFM ernstige twijfels heeft over de wijze waarop Finles de waardering van activa in verschillende fondsen waardeert. Het gaat dan om de fondsen:

“Finles Multi Strategy Hedgefund IL, Finles Collectief Beheer IL en Finles Next Generation Fund I”.

Aanwijzing AFM: geef vooraf zienswijze!

Uit de aanwijzing wordt wel duidelijk dat er uitgebreid zienswijze is gegeven, waarin verweer wordt gevoerd tegen de aanwijzing. Met de zienswijze van Finles wordt echter door de AFM weinig gedaan en de aanwijzing volgt onverkort. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom Finles geen bezwaar heeft gemaakt. In ieder geval komt het erop neer dat de maatregel zo ver gaat, dat het tijdelijk niet mogelijk is om gelden te verkrijgen uit de fondsen. Zo is het voor Finles Next Generation Fund I tijdelijk niet mogelijk om deelnemingsrechten te verkrijgen of te verkopen en die andere twee fondsen zijn reeds in liquidatie. De AFM stelt zelf dat zij zich realiseert dat het sluiten van de fondsen mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de beleggers in de fondsen, maar toch meent de AFM dat voor alle deelnemers het van zwaarder belang is dat het fondsvermogen accuraat wordt gewaardeerd.

Zodoende geeft AFM als aanwijzing dat er wel accuraat moet worden gewaardeerd, dit in lijn met de AIFM-richtlijn en (kort gezegd) deel 4 van de Wft. Zo overweegt de AFM:

“De AFM heeft een aantal overtredingen bij Finles vastgesteld. De door de AFM geconstateerde overtredingen raken direct aan de kernbepalingen uit deel 4 van de Wft, waarmee onder meer een beheerste en integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige behandeling van consumenten/deelnemers is beoogd. Bovendien betreft het hier overtredingen van de wet- en regelgeving ten aanzien van de waardering van de activa van beleggingsinstellingen, welke regels nadrukkelijk met het oog op bescherming van de belangen van deelnemers tot stand zijn gekomen. Deze overtredingen brengen de AFM tot het oordeel dat de belangen van de deelnemers ernstig in gevaar zijn. Om deze belangen te beschermen is het van groot belang om over te gaan tot het geven van de aanwijzing. Gezien de ernstige tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende (potentiële) schade, kan de AFM niet anders dan oordelen dat het belang van bescherming van de deelnemers als zwaarwegend moet worden beschouwd en daarom moet prevaleren boven het belang van de andere betrokkenen.”

Wat is nu bijzonder aan deze aanwijzing?

Allereerst is bijzonder dat de AFM bepaalt dat een fonds op slot gaat. Dat is weliswaar eerder gebeurd, maar niet bij fondsen die reeds in liquidatie waren. Wat ook bijzonder is, is dat Finles geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit. Naast de aanwijzing zou de AFM in theorie namelijk nog nadere maatregelen kunnen treffen, zoals bijvoorbeeld een boete. Juist omdat de AFM aangeeft dat er sprake is van overtreding van kernbepalingen (die juist zien op het beschermen van deelnemers en dat de belangen van die deelnemers ernstig in gevaar zijn), had het in mijn ogen daarom wel in de rede gelegen om in ieder geval bezwaar te maken tegen dit besluit. Nu staan deze overtredingen onherroepelijk vast.

Nu ken ik niet de achtergronden van het gehele dossier, dus wellicht zijn er goede redenen om in dit geval bezwaar achterwege te laten.

Zelf aanwijzing ontvangen? Of een voornemen tot aanwijzing?

Hebt u zelf een voornemen ontvangen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jasper Hagers, advocaat AFM.