Boete Tabakswet van de NVWA gekregen

Boete Tabakswet van de NVWA gekregen

Per 1 april 2020 hanteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw interventiebeleid op het gebied van tabak en rookwaren. Aanpassing van dit interventiebeleid is nodig omdat controles op rookruimtes in de horeca uitgevoerd dienen te worden.  Heeft u een boete van de NVWA gekregen door schending van de Tabakswet?

De NVWA ziet toe op de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet. De NVWA intervenieert indien een overtreding is geconstateerd. Maar wat zijn haar specifieke handhavingsbevoegdheden inzake het nieuwe interventiebeleid en wat houdt dit beleid in?

Rookverbod in horeca

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad al geoordeeld dat rookruimten in de horeca zijn verboden (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1449). Hieronder vallen onder andere cafés, discotheken, coffeeshops, concertzalen, hotels, restaurants, maar ook sportkantines en sporthallen. Rookruimten in andere bedrijven en publieke gebouwen zijn nog wel toegestaan. Het kabinet heeft echter aangekondigd de rookruimten in publieke gebouwen in 2021 af te willen schaffen. Voor andere bedrijven worden rookruimten afgeschaft in 2022.

Mijn collega, Jasper Hagers, schreef eerder ook een blog over het reclameverbod van e-sigaretten waar veel boetes voor worden opgelegd.

Interventiebeleid NVWA op grond van Tabakswet

De wettelijke basis voor het nieuwe interventiebeleid is de Tabaks- en rookwarenwet. Het vervangt het specifieke interventiebeleid van 1 juli 2017 en geeft invulling aan het algemeen interventiebeleid. Het nieuwe interventiebeleid beschrijft de klassenindeling van en interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen inzake tabak en rookwaren. De NVWA beoordeelt de zwaarte van de overtreding van een norm en of zij op grond daarvan mag interveniëren. Overtredingen worden ingedeeld in naar klassen A t/m B. Bij de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de volksgezondheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van bewust risico nemend gedrag. Indien sprake is van een herhaalde overtreding wordt deze ook hoger in de bijlagen van het interventiebeleid geclassificeerd.

Toezicht en handhaving NVWA inzake Tabaks- en rookwarenwet

De toezichtaanpak geldt voor alle verkooppunten van tabaksproducten en elektronische sigaretten, zoals supermarkten, speciaalzaken en tankstations, maar ook voor fabrikanten en importeurs van deze producten. De NVWA beoordeelt op een correcte naleving van de bepalingen in de Tabaks- en rookwarenwet en de daarop gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële Regelingen. De NVWA kan op basis daarvan een boete opleggen wegens schending van de Tabakswet.

Sanctionerende interventie

Uitgangspunt voor handhaving van de Tabaks- en rookwarenwet is dat overtredingen bestuurlijk beboet worden. De overtreding kan echter, als de NVWA daar aanleiding toe ziet, aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd voor strafrechtelijke afdoening. Zie over een opgelegde bestuurlijke boete van de NVWA mijn eerder geschreven blog (linkje blog).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan zinvol zijn indien is gebleken dat sanctionerende interventies alleen onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Een voorbeeld is een ontzegging van de tabaksverkoop voor een periode van één tot twaalf weken nadat drie overtredingen binnen een periode van twaalf maanden zijn begaan (“3 strikes out”). Het doel van deze interventie is het beëindigen van bestaande overtredingen en het voorkomen van nieuwe. Een corrigerende interventie moet proportioneel en niet ingrijpender dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op: beëindiging van een overtreding of voorkoming van nieuwe overtredingen. Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden. Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zo nodig met ingrijpendere maatregelen.

Advocaat boete Tabakswet van de NVWA

Heeft de NVWA een overtreding bij u geconstateerd en heeft u een voornemen van een bestuurlijke boete Tabakswet ontvangen? Of heeft u al een boete Tabakswet gekregen van de NVWA?
Het is dan verstandig een zienswijze te geven en gebruik te maken van advocaat die gespecialiseerd is in de Tabakswet. U kunt daartoe vrijblijvend contact opnemen met advocaat Tabakswet Lisa Jie Sam Foek (ljsf@fennekadvocaten.nl).