Herstelkader Rentederivaten – Recht op vergoeding/compensatie

De Derivatencommissie heeft een Uniform Herstelkader Rentederivaten opgesteld waarbij is bepaald dat niet alle klanten van de bank met een rentederivaat worden meegenomen in de beoordeling op grond van het  Herstelkader. De VolksbankDeutsche BankRabobankABN AmroING en Van Lanschot nemen deel aan het herstelkader. De meeste klanten zijn reeds op de hoogte gebracht indien zij buiten het toepassingsgebied van het Herstelkader vallen en dus geen compensatie zullen ontvangen. Herstelkader Rentederivaten – Recht op vergoeding/compensatie?

Eisen voor beoordeling Herstelkader Rentederivaten

Banken zullen allereerst bekijken of de klant voldoet aan drie vereisten. Indien niet wordt voldaan aan deze drie vereisten zal de bank de klant niet beoordelen – en dus ook geen vergoeding geven – op grond van het Herstelkader.

Temporeel bereik

Het temporeel bereik is het eerste vereiste. In de beoordeling worden alleen rentederivaten (actief) betrokken die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 ‘liepen’. Valt het rentederivaat binnen deze periode, dan wordt gekeken naar het al dan niet zijn van een professionele klant.

Alleen niet-professionele klanten

De volgende stap is de beoordeling welke klanten als niet-professionele klanten moeten worden aangemerkt. Als de klant wordt aangemerkt als professionele klant dan wordt er geen beoordeling uitgevoerd. Een klant wordt als professioneel aangemerkt als het aan ten minste twee van de drie omvangvereisten voldoet:

  • het balanstotaal ten minste EUR 20 miljoen is;
  • de omzet ten minste EUR 40 miljoen is; of
  • het totaal aan eigen vermogen ten minste EUR 2 miljoen is.

Sommige klanten vallen (volgens de bank) buiten het toepassingsgebied Herstelkader, hetgeen inhoudt dat de klant onder de kwalificatie van professionele belegger conform het Herstelkader valt. In sommige gevallen is dat opmerkelijk te noemen, omdat de klant in het verleden – ongeacht de criteria op grond van het Herstelkader – is aangemerkt als niet-professionele klant. Hier valt wat over te zeggen, maar de klant zal het moeten doen met de criteria zoals opgesomd in het Herstelkader.

Voldoet de klant aan die criteria en is de klant als professioneel op te merken (ongeacht de eerdere kwalificatie) dan valt de klant buiten het toepassingsgebied van het Herstelkader. Het is uiteraard nog steeds mogelijk om de zaak voor te leggen aan de rechter. De rechter zal uiteindelijk wél kijken naar de door de bank in het verleden gegeven kwalificatie “niet-professionele” belegger.

Alleen niet-deskundige klanten

De klant moet niet alleen niet-professioneel zijn maar de klant moet ook niet-deskundig zijn. Wanneer wordt een klant als deskundig aangemerkt? Een klant is deskundig als hij ten minste aan één van de onderstaande criteria voldoet:

(i) de klant is in het verleden als deskundig aangemerkt;
(ii) de actiefzijde van de balans bestaat voor minimaal EUR 10 miljoen uit vastgoed, financiële activa gerelateerd aan vastgoed, en (of) effecten;
(iii) de klant beschikt over een treasurystatuut;
(iv) de klant beschikt over ter zake rentederivaten deskundig personeel of een onafhankelijk adviseur;
(v) de klant is onderdeel van een groep met deskundig personeel;
(vi) de klant beschikt zelf over voldoende kennis over rentederivaten.

Ook ten aanzien van het criteria deskundigheid geldt dat sommige klanten in werkelijkheid niet deskundig zijn met betrekking tot rentederivaten maar gezien hun omvang wel als deskundige klant worden opgemerkt. In een dergelijk geval valt de klant alsnog buiten het toepassingsbereik van het Herstelkader Rentederivaten.

Geen vergoeding/compensatie? Maak bezwaar tegen uitkomst Herstelkader

Indien de klant als een deskundige of als professionele partij wordt aangemerkt dan wordt er geen beoordeling gegeven op grond van het Herstelkader. Dat betekent niet dat de klant geen compensatie zal ontvangen. Uiteraard kan de klant dan al dan niet besluiten om zijn vorderingen aan de rechter voor te leggen.

Herstelkader Rentederivaten – Recht op vergoeding/compensatie?

Het Herstelkader biedt een algemene oplossing. In sommige gevallen is die vergoeding niet voldoende omdat bepaalde schadeposten niet worden meegerekend. Zoals ik in een eerdere blog al aan de orde heb gebracht, verstrekt de bank in sommige gevallen al een indicatieve vergoeding (vooruitlopend op het definitieve voorstel). Dit gebeurt met name in gevallen waarin de zaak al voor de rechter ligt.

De rechter zal naar alle omstandigheden van het geval kijken en is gehouden om een oordeel te geven over alle vorderingen van de klant. Afhankelijk van de situatie zal dus ook moeten worden bekeken of het al dan niet zinvol is om alsnog naar de rechter te stappen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen (email: jh@fennekadvocaten.nl).