In kort geding nakoming afdwingen

In een recente zaak bij de rechtbank Amsterdam is het de distributeur gelukt om nakoming van een overeenkomst in kort geding af te dwingen.
Ondanks dat de leverancier de distributieovereenkomst had beëindigd, bepaalde de rechtbank dat de leverancier verplicht was om de overeenkomst met haar distributeur voort te zetten. De opzegtermijn van de leverancier was namelijk veel te kort.

Beëindiging distributieovereenkomst

Het ging in deze zaak om het volgende. De leverancier verkocht sinds eind 2002 medische apparatuur aan de distributeur, die op haar beurt de apparatuur doorverkocht aan ziekenhuizen in Italië. De distributieovereenkomst had een looptijd van drie jaar en werd door de jaren heen verschillende keren verlengd. De partijen spraken af dat de overeenkomst tussentijds kon worden beëindigd, als een opzegtermijn van één jaar in acht zou worden genomen.

In 2019 sloten de leverancier en de distributeur een nieuwe distributieovereenkomst met als einddatum 31 maart 2021. De opzegtermijn was nog maar 4 maanden. Partijen bereikten geen overeenstemming over de nieuwe overeenkomst. Uiteindelijk schreef de leverancier aan de distributeur op 26 maart 2021 s dat de distributieovereenkomst vier dagen later zou aflopen en niet meer zou worden verlengd.

Sommatie tot nakoming

De distributeur maakte  bezwaar tegen de beëindiging van de distributieovereenkomst. De distributeur sommeerde de leverancier om alsnog de overeenkomst na te komen. Bovendien stelde de distributeur de leverancier aansprakelijk voor alle schade die zij zou lijden door de onrechtmatige beëindiging van de distributieovereenkomst.

In kort geding nakoming afdwingen

De partijen kwamen niet tot een oplossing. De distributeur startte dus een kort geding om op alsnog nakoming af te dwingen. Er was voor de distributeur spoed want zij moest ook voldoen aan haar verplichtingen ten opzichte van haar afnemers.

De voorzieningenrechter van de rechtbank overwoog dat vorderingen in kort geding alleen kunnen worden toegewezen, als het voldoende aannemelijk is dat die vorderingen ook in een normale bodemprocedure zouden worden toegewezen. Bovendien moet in kort geding aangetoond worden dat sprake is van een spoedeisend belang.
Daar was in dit geval sprake van. De distributeur was namelijk in hoge mate afhankelijk van de leverancier.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Een belangrijk element in deze zaak is dat de leverancier eind 2019 nog schriftelijk bevestigde dat zij de intentie had om de distributieovereenkomst voor een langere tijd te verlengen.
De rechter vond dat ook dat de distributeur hierop mocht vertrouwen.
Het was moeilijk te rechtvaardigen dat de leverancier pas vier dagen voordat de overeenkomst afliep aangaf dat de overeenkomst niet werd verlengd.

Ook was van belang dat het ging om een duurovereenkomst. Partijen hadden een bestendige handelsrelatie. Partijen hadden al 22 jaar een handelsrelatie.
Mede vanwege de lange relatie wist de leverancier dat de distributeur aanzienlijke vermogensschade zou lijden bij een dergelijke beëindiging.

Gedeeltelijke voortzetting overeenkomst

De rechter kwam tot de overweging dat:

In de gegeven omstandigheden – zoals de langjarige samenwerking, de afhankelijkheid van Delta Hospital van Spectranetics en de duur van de tenders – is het vasthouden aan de einddatum van de Distributieovereenkomst, met alle gevolgen van dien, zonder een opzeg- of overgangstermijn in acht te nemen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.”

Tegelijkertijd overwoog de voorzieningenrechter ook dat van partijen niet verwacht kan worden dat zij voor altijd aan elkaar gebonden zijn en niet van elkaar af kunnen.
In alle contracten die de partijen in het verleden hebben gesloten was tevens ook een opzegtermijn opgenomen.

De voorzieningenrechter achtte het al met al niet waarschijnlijk dat een bodemrechter de distributieovereenkomst langer dan de overeengekomen opzegtermijn van 120 dagen na de beëindiging van de leverancier zou laten doorlopen. Om die reden oordeelde de rechter dat de leverancier verplicht was om de apparatuur te leveren die betrekking had op de overeenkomsten die de distributeur met haar afnemers had gesloten vóór het beëindigingsbericht van de leverancier aan de distributeur.

Advocaat kort geding

Het is van groot belang om in een overeenkomst goed vast te leggen hoe en wanneer een overeenkomst beëindigd kan worden.
Met name bij langdurige samenwerkingsovereenkomsten kan het enorme gevolgen hebben wanneer een partij ineens de relatie beëindigt.

Wenst u geadviseerd te worden over het opstellen van een distributieovereenkomst, of wenst u – evenals in deze zaak – door middel van een kort geding nakoming af te dwingen, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht, mr. Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

kort geding