Kan een overeenkomst door het coronavirus beëindigd worden?

Kan een overeenkomst door het coronavirus beëindigd worden?

Het coronavirus is een pandemie genoemd. Het virus heeft wereldwijde gevolgen. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de handel. Het risico bestaat dat een onderneming niet meer geleverd krijgt en u daardoor als afnemer problemen met (door)leveringen krijgt. In een eerdere blog schreef ik over de juridische gevolgen bij problemen leveringen door het coronavirus.

Beroep op overmacht bij een overeenkomst

Kan een overeenkomst door het coronavirus beëindigd worden? Dat is een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Vaak wordt in commerciële overeenkomsten of de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden door partijen vaak een overmachtsclausule opgenomen. Overmacht wordt ook wel “force majeure” genoemd. Gevallen van overmacht worden dan in de overeenkomst omschreven. Dat zijn over het algemeen gevallen waarin een contractspartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten de macht van partijen ligt en de tekortkoming niet aan (een der) partijen kan worden toegerekend. Bij zo’n overmachtssituatie zal dan een beroep op overmacht bij een overeenkomst worden gedaan.

Situatie door overmacht: niet aansprakelijk voor de schade

Bij een situatie door overmacht is degene die niet nakomt, niet aansprakelijk voor de schade. De tekortkoming kan dan namelijk niet aan de schuldenaar worden toegerekend. De omstandigheden waaronder de schuldenaar niet het risico van de tekortkoming draagt (en dus niet aansprakelijk is voor de schade), worden bepaald aan de hand van de wet, de rechtshandeling of de verkeersopvattingen.
Om te bepalen of sprake is van overmacht, dient eerste gekeken te worden in wat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden daarin is opgenomen. Wanneer de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet voorzien in een bepaling over overmacht, wordt teruggevallen op de wet. Het zal dan afhangen van de omstandigheden van het geval of de tekortkoming naar de in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend aan de schuldenaar, zo bepaalt de wet.

Overeenkomst beëindigen door het coronavirus

Hoewel er bij een situatie van overmacht geen schade gevorderd kan worden, kan de overeenkomst wel beëindigd (door ontbinding) worden. Voor een succesvol beroep op overmacht zijn wel alle omstandigheden van het geval van belang. In hoeverre is er bijvoorbeeld een andere oplossing voor handen? Was het voorzienbaar dat niet geleverd zou kunnen worden? Is een leverancier eenvoudig in staat geweest bij een andere leverancier producten te betrekken zodat alsnog uitgeleverd kan worden? Indien een leverancier door het coronavirus geen producten kan produceren en leveren en er tegen redelijke prijzen ook niet bij een andere leverancier vergelijkbare producten te betrekken zijn, denk ik dat een leverancier in deze situatie mogelijkheden heeft een beroep te doen op overmacht en de overeenkomst ten gevolge daarvan te ontbinden. Kan een overeenkomst door het coronavirus beëindigd worden? Ik zie wel mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigen door het coronavirus.

Advocaat contractenrecht beëindigen door het coronavirus

Indien u een overeenkomst wenst te beëindigen door het coronavirus of u wordt geconfronteerd met een beëindiging van een overeenkomst door het coronavirus, dan assisteer ik u daar graag bij.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met advocaat contractenrecht over beëindigen door het coronavirus, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).