Kort geding deskundigenrapport

Kort geding deskundigenrapport: als kort geding advocaat ben ik bijzonder geïnteresseerd in procedures waarin wordt geprobeerd om afgifte van stukken te verkrijgen, zogenaamde artikel 843a Rv procedures.

Daarbij stuitte ik op een interessant, maar tegelijk met treurige achtergrond, kort geding van de Rechtbank Midden-Nederland.

Waar ging dit kort geding deskundigenrapport over?

De eisende partij in dit kort geding is werkzaam bij VolkerRail en heeft de functie van leider werkplekbeveiliging. Op 13 oktober 2016 vindt tijdens de dienst van eiser een dodelijk ongeval plaats op het spoor. Naar aanleiding van dat ongeval zijn er rapporten opgesteld. In een beoordelingsgesprek wordt de eisende partij in 2017 te kennen gegeven dat er geen vertrouwen meer in hem is als veiligheidsfunctionaris. Uiteindelijk wordt door de werkgever verzocht om de overeenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding te ontbinden.

In dit kort geding vordert de eisende partij afgifte van het rapport. Hij geeft aan dat rapport te behoeven voor de ontbindingsprocedure in de arbeidszaak. Daarmee is ook het spoedeisend belang gegeven, volgens de rechter, omdat de inhoudelijke behandeling op korte termijn plaatsvindt. De kort geding rechter loopt de vereisten van 843a Rv na, te weten:

1.         de eisende partij dient een rechtmatig belang te hebben;

2.         het moet gaan om bepaalde bescheiden;

3.         aangaande een rechtsbetrekking waarin de eisende partij is.

Echter, ook overweegt de rechter dat er sprake moet zijn van gewichtige redenen.

Kort geding deskundigenrapport

De rechter stelt vast dat er sprake is van bepaalde bescheiden, maar ook dat er sprake is van een rechtmatig belang. VolkerRail stelt nog als gedaagde dat de rapporten niet relevant zijn, omdat de grondslag voor de verstoorde arbeidsverhouding (en dus het verzoek tot ontbinding) niet gelegen is in het ongeval. Dat is op zichzelf genomen waar, echter de rechter overweegt dat in het verzoekschrift van VolkerRail toch veel aandacht wordt besteed aan het ongeval en de indruk wordt gewekt dat de eisende partij in het kort geding in strijd zou hebben gehandeld met de veiligheidsvoorschriften. Opvallend is dat uit de uitspraak blijkt dat de rechter een ter zitting meegenomen versie van het rapport kort heeft doorgenomen en de kort geding rechter acht het aannemelijk dat de eisende partij het rapport kan gebruiken ten behoeve van verweer in een ontbindingsprocedure. De rechter acht aannemelijk dat de eisende partij een onredelijk nadeel lijdt, indien hij ten behoeve van zijn verweer in de ontbindingsprocedure niet over het rapport kan beschikken en dat hij daarom een rechtmatig belang heeft.

VolkerRail stelt nog dat er geen rechtsbetrekking is, maar daar gaat de rechter aan voorbij en stelt dat er wel een rechtsbetrekking is, te weten de arbeidsovereenkomst die de eisende partij heeft met VolkerRail en dat het rapport betrekking heeft op (of onderdelen van) de rechtsbetrekking.

Geheimhoudingsplicht verhindert overlegging rapport in kort geding?

Dan tovert VolkerRail nog een konijn uit de hoge hoed en stelt dat het rapport is opgesteld door een inhouse advocaat en dat VolkerRail het rapport niet heeft, omdat het bij de advocaat zou liggen en deze vanwege zijn beroepsgeheim niet gehouden zou zijn het rapport te verstrekken. In mijn ogen een handigheidje, waar de rechter vrij snel korte metten mee maakt. VolkerRail stelt weliswaar dat de advocaat opdracht zou hebben gegeven tot het verrichten van onderzoek, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat het resultaat van het onderzoek onder zijn beroepsgeheim zou vallen. Het is overigens ook niet gebruikelijk dat advocaten op eigen initiatief onderzoek laten verrichten; zij doen dit gewoonlijk in opdracht van hun cliënt of werkgever. Het beroep op het beroepsgeheim slaagt daarom niet.

Kort geding deskundigenrapport, maar wel onder voorwaarden!

De slotconclusie is dat VolkerRail wordt veroordeeld om binnen vijf werkdagen de rapporten te verstrekken. Er worden ook dwangsommen aan verbonden, die worden gemaximeerd tot een bedrag van in totaal EUR 100.000,-. Wel verbindt de rechter hieraan de voorwaarde dat de beide rapporten mogen worden geanonimiseerd door de namen van personen, eventuele adresgegevens en telefoonnummers weg te lakken, maar de overige gegevens dienen zichtbaar te blijven.

Vragen over deze blog? Aarzel niet contact op te nemen met Jasper Hagers, gespecialiseerd in kort geding procedures.

kort-geding-deskundigenrapport