Kort geding rectificatie dreigementen

Kort geding rectificatie dreigementen

In een recent kort geding ging het om de rectificatie  dreigementen en meldingen. Er werd gevorderd dat een fraudemelding bij de FIOD zou worden ingetrokken / gerectificeerd. Het ging in dit kort geding dus om een rectificatie.

Waar ging dit kort geding over?

Het geschil speelde tussen een vastgoedexploitant en een aannemer. Tussen partijen was sprake van een geschil over werkzaamheden en niet betaalde facturen. De aannemer heeft in verschillende whatsapp gesprekken gedreigd met aangiftes en meldingen van belastingontduiking, witwassen en uitkeringsfraude.

De dreigementen liegen er niet om:

“Ik weet nl. dat niet alles geheel wit loopt binnen deze families. Op dit ogenblik kan het met niet schelen of jouw kleinkinderen zonder ouders opgroeien.”

En

“Excuus, met niet geheel wit lopen bedoel ik nl. belastingontduiking. De fiod is erg gretig.”

“Ook dit zal ik melden bij de Belastingdienst/FIOD. Voor het niet deponeren van jaarrekeningen en belastingontduiking staan fikse boetes alsook een gevangenisstraf. Zoals ik al eerder meldde, is de FIOD erg gretig. Als het op een gevangenisstraf uitkomt, zullen de kinderen hoogstwaarschijnlijk naar een pleeggezin moeten.”

Kort geding valse melding FIOD

Vervolgens is ook door de aannemer een melding gedaan bij de FIOD. Hierop is door de eisende partij een advocaat ingeschakeld, die de aannemer heeft gesommeerd om een rectificatieverklaring te ondertekenen en de fraudemelding in te trekken.

Hierop heeft gedaagde excuses aangeboden en aangegeven spijt te hebben. De rectificatieverklaring werd echter niet ondertekend, en ook werd de fraudemelding niet ingetrokken.

Kort geding rectificatie e dreigementen

In kort geding werd nog betoogd dat er geen spoedeisend belang zou zijn. Met dat verweer wordt meteen korte metten gemaakt. Zo overweegt de rechter:

“Gelet op de mogelijke schadelijke gevolgen van de fraudemelding kan de uitkomst van een bodemprocedure in redelijkheid niet door [eiser 1] en [eiser 2] worden afgewacht.”

De rechter overweegt voorts dat het hier gaat om de botsing van twee grondrechten. Enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op het respecteren van de eer en goede naam. Niemand hoeft immers laster of smaad te dulden.

De rechter oordeelt dat er voor de geuite vermoedens richting de FIOD onvoldoende grond bestaat. De dreigementen zijn vals. De melding bij de FIOD is louter gedaan om ongeoorloofde druk uit te oefenen.

Kort geding tegen dreigementen

De slotsom is dat de rectificatie wordt toegewezen. Binnen twee dagen moet gedaagde een e-mail sturen aan de FIOD. De dwangsom wordt niet toegewezen, omdat ter zitting door gedaagde is aangegeven dat zij zal nakomen.

Zelf betrokken in een kort geding? Of wilt u een kort geding opstarten (https://fennekadvocaten.nl/kort-geding-in-5-stappen-hoe-start-ik-een-kort-geding/) U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat kort geding.