Kort geding tegen Thierry Baudet

Thierry Baudet is in kort geding gedagvaard voor een viertal twitterberichten. De eisende partijen zijn het Centraal Joods Overleg, de voorzitter van CIDI en Joodse Holocaust overlevenden, die betogen dat de berichten van Baudet onnodig grievend zijn en onrechtmatig, zij vorderen dat Baudet vergelijking coronabeleid met Holocaust moet verwijderen van Twitter.

Kort geding twitter berichten

De procedure gaat om twitterberichten, waarin politicus Thierry Baudet een vergelijking maakt tussen de huidige maatschappelijke situatie aangaande de bestrijding van het Coronavirus en de situatie van de Joden in de jaren 30 en 40. De eisende partijen stellen dat de tweets onnodig grievend zijn en verwijderd moeten worden, op straffe van een dwangsom.

Baudet beroept zich op zijn recht op vrijheid van meningsuiting, beschermd in art. 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Baudet betoogt dat hij met de tweets de huidige situatie heeft willen vergelijken met de stapsgewijze en systematische uitsluiting van de Joden in de jaren 30 en 40.

Eisers stellen dat de tweets van Baudet verder gaan dan alleen voornoemde vergelijking, maar dat er ook rechtstreeks een vergelijking wordt gemaakt met de verschrikkingen van de Holocaust en de opmaat daarvan. De Voorzieningenrechter gaat daarin mee én overweegt:

“Ook al heeft Baudet dit misschien niet zo bedoeld, zo komen de berichten wel over, in het bijzonder door het gebruik van de foto van het kind in het getto Łódź en het noemen van concentratiekamp Buchenwald.”

Kort geding vrijheid van meningsuiting

De rechter oordeelt dat het uiteindelijk neerkomt op twee fundamentele rechten die tegenover elkaar staan. Aan de ene kant het recht van eisers op de bescherming van identiteit en privéleven (de persoonlijke integriteit en menselijke waardigheid van artikel 8 EVRM) én het recht van Baudet op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Meningen mogen beledigen, choqueren of storen, zo overweegt ook de rechter “De democratie is niet zonder scherpe randjes en een robuust pluriform publiek debat moet kunnen worden gevoerd.” 

Tegelijkertijd overweegt de Voorzieningenrechter in kort geding dat de vrijheid van meningsuiting niet zonder grenzen is.

Holocaust vergelijking gaat mank

De Voorzieningenrechter overweegt dat de tweets van Baudet niet anders zijn uit te leggen dan dat Baudet het lot van ongevaccineerden in de huidige maatschappij op één lijn stelt met het lot van de Joden in de jaren 30 en 40. Baudet betoogt echter dat hij wil waarschuwen voor wat kan gebeuren als mensen worden uitgesloten en dat er parallellen te trekken zijn.

De Voorzieningenrechter overweegt echter:

“Als gevolg van de wanverhouding tussen het lot van een ongevaccineerde burger in de huidige maatschappij – dat in de berichten van Baudet gelijk wordt gesteld aan het lot van een Jood in de maatschappij van de jaren ’30-’40 – wordt het onrecht en leed dat door de Holocaust is veroorzaakt bij implicatie gebagatelliseerd. Dit geldt ook voor de vergelijking die de foto’s oproepen. De foto van het kind met de Jodenster op de kleding, betreft een kind in de getto van Łódź, voorafgaand aan de deportatie naar vernietigingskampen. Wat de intentie van Baudet is, doet er dan niet toe.”

Verder overweegt de voorzieningenrechter:

“Zoals hiervoor is overwogen, vallen vergelijkingen met de Holocaust in beginsel ook onder de vrijheid van meningsuiting. Politieke uitlatingen van een volksvertegenwoordiger komen bovendien een hoge mate van bescherming toe. Echter, ook het recht op vrijheid van meningsuiting van een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd. Volksvertegenwoordigers, zo heeft het EHRM geoordeeld, moeten zelfs bijzonder alert zijn op het beschermen van de democratie en haar principes, omdat hun doel de overname van de macht zelf is. Doorslaggevend is uiteindelijk of voldoende rekening is gehouden met de plichten en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting. Geoordeeld wordt dat Baudet dit met de bestreden uitlatingen onvoldoende heeft gedaan. “

Vervolgens overweegt de rechter dat Baudet te ver is gegaan. Volgens de rechter maakt Baudet op misplaatste wijze gebruik van het menselijk leed van de Joden tijdens de Holocaust en de herinnering daaraan. De huidige situatie is volgens de rechter niet te vergelijken met de jaren 30 en 40. Dat zou dan ook onnodig grievend en onrechtmatig zijn jegens de eisende partijen.

Dwangsom op verwijdering tweets

Baudet moet de tweets verwijderen, op straffe van een dwangsom. Opvallend is ook dat Baudet wordt geboden om de “bedoelde uitlatingen” niet te herhalen, ongeacht op welke wijze en via welk medium. Dat gaat wel (erg) ver, in die zin dat de vrijheid van meningsuiting wel erg wordt ingeperkt. Het lijkt er nu op dat Baudet op geen enkele wijze een vergelijking mag maken met de jaren 30 en 40, daar waar het gaat om het inperken van grondrechten van ongevaccineerden. Voorts wordt het Baudet in het kader van het debat over de coronamaatregelen verboden gebruik te maken van beeldmateriaal van de Holocaust.

Baudet heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Ik volg dat met belangstelling.