Kort geding Viruswaarheid

Kort geding viruswaarheid

Viruswaarheid is een kort geding opgestart tegen ING Bank N.V. De stichting Viruswaarheid van Willem Engel procedeert met regelmaat tegen de overheid, met als grote thema corona en de overheidsmaatregelen daartegen.

ING heeft de bankrekening van Viruswaarheid opgezegd, waardoor Viruswaarheid direct in problemen geraakt. Ondanks dat Willem Engel 50.000 euro aan viruswaarheid donaties gebruikte voor stuk grond in Spanje, moet ING de bancaire relatie voortzetten.  Hierop wordt een kort geding opgestart.

Kort geding opzegging bankrelatie

Viruswaarheid is afhankelijk van donaties. Die donaties gebruikt zij om haar doel na te streven: het strijden voor het behouden van de democratische rechtsstaat, hetgeen zij wil bereiken door het voeren van procedures. Procedures over (bijvoorbeeld) de avondklok, de mondkapjesplicht, de verplichte PCR-test.

Naast Viruswaarheid heeft de heer Willem Engel ook een andere stichting, te weten stichting DancaMundo, een stichting ten behoeve van de stimulatie van de Latijnse partnerdans.

Toen Viruswaarheid nog niet bestond, zijn de donaties eerst bij DancaMundo binnengekomen. Later zijn beide stichtingen gefuseerd en is (feitelijk) alleen Viruswaarheid overgebleven.

Een belangrijk bezwaar van ING was dat de bestuurder van Viruswaarheid een bedrag van € 50.000,– had geleend van Viruswaarheid. Die lening hield geen verband met het doel van de stichting.

Beoordeling kort geding Viruswaarheid rechter 

ING heeft de bankrelatie opgezegd. In kort geding vordert Viruswaarheid continuatie van de bankrelatie, op straffe van dwangsommen.

De rechter begint met de overweging dat de bank in beginsel het contractuele recht heeft om de overeenkomst met Viruswaarheid op te zeggen. Echter, die contractuele bevoegdheid, kan wel in strijd zijn met haar zorgplicht (artikel 2 Algemene Bankvoorwaarden) en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

De rechter komt tot de conclusie dat het belang van Viruswaarheid bij een bankrekening groter is dan het belang van ING bij opheffing. De rechter overweegt dat het voor Viruswaarheid van wezenlijk belang is dat zij toegang heeft tot het bancaire systeem. Het gaat hier niet om een kredietrelatie.

De rechter overweegt wel:

“Hoewel zeker vraagtekens gesteld kunnen worden bij de handelwijze van [naam 1] zoals hiervoor vermeld zijn er voorshands geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen, noch door Viruswaarheid.nl, noch door [naam 1] . Dit betekent dat ING een gering risico loopt als de bankrelatie nog enige tijd zou doorlopen. De indruk bestaat dat ING liever niet geassocieerd wil worden met Viruswaarheid.nl, maar dat betekent niet dat zij Viruswaarheid.nl, die strijdt voor een democratische rechtsstaat en dat doel tracht te verwezenlijken door het voeren van juridische procedures, haar activiteiten onmogelijk mag maken doordat zij niet over de gelden op haar bankrekening kan beschikken.”

Winst in kort geding dus. Een knappe overwinning, dat mag ook wel gezegd worden. Vragen over kort geding? Neem contact met Jasper Hagers advocaat kort geding.

kort geding viruswaarheid