Opzegging bank herkomst geld

Opzegging bank vanwege herkomst geld

In een recente kort geding stond de vraag centraal of de opzegging bank herkomst geld stand zou houden. Bij de klant van de bank was een omvangrijke hennepkwekerij in de woning aangetroffen. Ook de stroom bleek afgetapt. Toen de bank in kwestie (SNS Bank) daarmee bekend raakte, heeft de bank in zowel het interne als externe verwijzingsregister opgenomen (zie ook: evr of ivr hulp nodig verwijdering) . De klant wilde aflossen, maar die aflossing werd geweigerd, omdat de herkomst van het geld niet kon worden vastgesteld. De uitspraak vindt u hier.

Mocht de bank de relatie opzeggen?

De bank beroept zich ter zake de opzegging op artikel 2 van de algemene bankvoorwaarden. In lid 2 van dat artikel staat:

“2. U bent zorgvuldig tegenover ons en houdt zo goed mogelijk rekening met onze belangen. U werkt er aan mee dat wij onze dienstverlening correct kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Hiermee bedoelen wij niet alleen onze verplichtingen tegenover u, maar bijvoorbeeld ook verplichtingen die wij in verband met onze dienstverlening aan u hebben tegenover toezichthouders of fiscale of andere of andere (nationale, internationale of supranationale) autoriteiten. U geeft ons, als wij daarom vragen, de informatie en documentatie die wij daarvoor nodig hebben. Als het u duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documentatie nodig hebben, geeft u die uit uzelf.

U mag onze diensten of producten alleen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en hiervan geen misbruik (laten) maken. Denkt u bij misbruik bijvoorbeeld aan strafbare feiten of activiteiten die schadelijk zijn voor ons of onze reputatie of die de werking en betrouwbaarheid van het financiële stelsel kunnen schaden.”

De rechter overweegt dat er sprake is van strafrechtelijke overtreding van de Opiumwet.  De klant had de bank moeten informeren over de situatie van de ontdekte hennepkwekerij, maar heeft dat niet gedaan. Dat is in strijd met de zorgplicht die op de klant rust.

Niet accepteren betaling wwft

De bank heeft een betaling geweigerd. De klant betaalde via een Belgische rekening, waarna SNS vragen heeft gesteld over de herkomst van het geld. Het grootste gedeelte van het geld was geleend van zijn vriendin die dit geld contant onder zich had, verkregen uit haar werkzaamheden in “de persoonlijke dienstverlening”. SNS heeft na deze uitleg de betaling alsnog geweigerd en teruggestort. De voorzieningenrechter is van oordeel dat SNS de betaling terecht heeft geweigerd.

Artikel 3 en 5 Wwft onderzoek herkomst geld

De rechtbank overweegt dat de bank op grond van artikel 3 lid 2 sub d Wwft en artikel 3 lid 5 sub b Wwft terecht onderzoek heeft ingesteld naar de herkomst van het geld. Doordat de bank de herkomst niet goed kan bepalen, mag de bank de transactie weigeren. Er is weliswaar een uitleg, maar die is nog steeds onvoldoende.

Executie van de woning terecht

Na een belangenafweging acht de voorzieningenrechter de opzegging van de klantrelatie door de bank niet onaanvaardbaar en wordt een verbod om de woning executoriaal te veilen, afgewezen.