Opzegging bank trustkantoor

In een recente uitspraak ging het om de vraag of de opzegging door een bank van een trustkantoor standhield. Interessant voor mij advocaat die herhaald procedures over opzegging bank trustkantoor voert (https://fennekadvocaten.nl/ing-bank-stopt-dienstverlening-trustkantoren). Citco Bank wenst sinds haar gewijzigde beleid van 2018 niet langer haar dienstverlening aan te bieden aan partijen die hun beheer hebben ondergebracht bij trustkantoren die niet gelieerd zijn aan de Citco Groep, onder andere De Kempen. Dit in verband met risico en inperking van potentiële reputatieschade. De Kempen is niet gelieerd aan de Citco Groep en Citco Bank wenst de relatie daarom te beëindigen. In de praktijk is het voor trustkantoren en hun doelvennootschappen inmiddels buitengewoon moeilijk om bij een Nederlandse bank een rekening te openen, terwijl voor ieder van hen een betaalrekening heel belangrijk is. Daarom de vraag: kan Citco Bank dit zomaar doen? Opzegging bank trustkantoor.

Opzegging getoetst aan redelijkheid en billijkheid

Om die vraag te beantwoorden, is het van belang om vast te stellen dat Citco Bank volgens artikel 35 Algemene Voorwaarden van Citco Bank (ABV) bevoegd is de bankrelaties met eiseressen op te zeggen. Wel moet er voldoende aannemelijk worden gemaakt dat het gebruikmaken van deze contractuele opzeggingsbevoegdheid door Citco Bank, gelet op alle omstandigheden van het geval, niet in strijd is met haar zorgplicht en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Belangenafweging bij opzegging

Bij de beoordeling van de belangen komt gewicht toe aan de zorgplicht, vastgelegd in artikel 2 lid 1 ABV op grond waarvan Citco Bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van eiseressen rekening dient te houden. Het is voor rechts- en natuurlijke personen voor hun functioneren en voortbestaan van groot belang is dat zij toegang hebben tot het bancaire systeem. Hier moet dan ook rekening mee gehouden worden.

Opzegging trustkantoor Wwft

Anderzijds komt gewicht toe aan de verplichting van eiseressen om ex artikel 2 lid 2 ABV rekening te houden met de belangen van Citco Bank, zoals het kunnen voldoen aan haar verplichtingen jegens toezichthouders , onder meer de Wtt 2018 en de Wwft.

Beëindiging van de bankrelaties door Citco Bank zal ertoe leiden dat de kans groot is dat eiseressen hun onderneming niet langer kunnen uitoefenen – en zij dus bij voortzetting van de relatie een zeer groot belang hebben – terwijl zij op geen enkele wijze tekort geschoten zijn jegens Citco Bank en er geen concrete aanwijzingen bestaan dat zij een integriteitsrisico vormen voor Citco Bank en/of dat Citco Bank daardoor voor onevenredig hoge kosten wordt geplaatst. Het belang van Citco Bank bij een beëindiging van de relatie met eiseressen is op dit moment dus relatief beperkt.

Ook al is het belang van eiseressen groter,  gelet op het belang van Citco Bank om in beginsel haar beleid te mogen bepalen en vormgeven, kan van haar echter niet verwacht worden om deze bankrelaties oneindig voort te zetten, als dat niet meer bij haar beleid past.

Opzegtermijn te lang of te kort?

Citco Bank wordt verplicht tot voortzetting voor een bepaalde termijn. Er is geen opzegtermijn overeengekomen. Citco Bank heeft een ruime opzeggingstermijn in acht genomen, namelijk vanaf 15 maart 2019 aanvankelijk 120 dagen en inmiddels tot twee weken na vonnisdatum in dit kort geding. Dat is ruim een jaar, hetgeen in beginsel niet onredelijk is. Toch is er gezien het voorgaande en het feit dat eiseressen hierover hebben moeten procederen, aanleiding voor langere termijnen.

Cisco Bank heeft dus het recht om de overeenkomst niet voort te zetten, maar moet wel redelijke termijnen bieden, zodat eiseressen genoeg tijd hebben om een nieuwe bank te zoeken.

Maakt u als trustkantoor iets soortgelijks mee en heeft u hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met financieel recht advocaat Jasper Hagers.