Samenwerkingsovereenkomst opstellen door advocaat

Samenwerkingsovereenkomst opstellen door advocaat?

Onze advocaat, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl), helpt u graag.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerking kan op verschillende manieren worden vormgegeven en worden vastgelegd.
Wanneer het gaat om een specifiek project voor bepaalde tijd, zal het een eenmalige samenwerkingsovereenkomst zijn. Wanneer het een samenwerking is waarbij voortdurend prestaties worden geleverd, zal snel gesproken worden van een duurovereenkomst en zullen de afspraken in een zogenoemde raamovereenkomst worden vastgelegd. Over de samenwerkingsovereenkomst zijn in de wet geen bijzondere bepalingen opgenomen. Dit betekent dat partijen een grote mate van vrijheid hebben om de afspraken van de samenwerking zelf te bepalen. Die vrijheid wordt wel beperkt doordat de inhoud van een contract niet in strijd mag zijn met de wet, de goede zeden of openbare orde.

Samenwerkingsovereenkomst beëindigen

Hoe kan een samenwerkingsovereenkomst worden beëindigd? Wanneer een partij zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet of onvolledig nakomt, wordt gesproken van wanprestatie pleegt. De andere partij heeft dan de mogelijkheid de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden. Die bevoegdheid ontstaat in principe pas als de wederpartij in gebreke is gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Een dergelijke aanmaning, of ingebrekestelling, dient schriftelijk te worden gedaan en de wederpartij dient daarbij een redelijke termijn te krijgen waar binnen hij alsnog dient na te komen. Geeft de wederpartij geen gehoor aan de ingebrekestelling, dan kan de overeenkomst buitengerechtelijk of bij de rechter worden ontbonden.

Kan de samenwerkingsovereenkomst ook worden beëindigd wanneer geen sprake is van wanprestatie?  Dat hangt af van de vraag wat partijen zijn overeengekomen. Als partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten en partijen zijn over een tussentijdse beëindiging niets overeengekomen, kan de overeenkomst in principe tussentijds niet worden opgezegd.

Wanneer het gaat om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is dat anders. Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat bij een overeenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel duurovereenkomsten genoemd) voorop staat dat deze opzegbaar zijn. Een duurovereenkomst (zoals een samenwerkingsovereenkomst) is niet opzegbaar wanneer dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Voor die beoordeling wordt gekeken naar verschillende aspecten. Is er bijvoorbeeld een zwaarwegend belang bij opzegging? Is er een redelijke opzegtermijn in acht genomen? Wanneer een opzegging niet zou voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid, zou de partij jegens wie de overeenkomst is opgezegd, voortzetting van de overeenkomst in kort geding kunnen vorderen.

Advocaat Amsterdam samenwerkingsovereenkomst

Lisa is gespecialiseerd in commercieel contractenrecht en heeft jarenlange ervaring met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, alsmede het procederen daarover. Wenst u een samenwerkingsovereenkomst te laten opstellen, of bent u geconfronteerd met een beëindiging van uw samenwerkingsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Amsterdam samenwerkingsovereenkomst, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

samenwerkingsovereenkomst