Turboliquidatie: bestuurdersaansprakelijkheid

Turboliquidatie: bestuurdersaansprakelijkheid

Een turboliquidatie (art. 2:19 lid 4 BW) is de liquidatie van een rechtspersoon waarbij geen vereffening plaatsvindt. De rechtspersoon houdt meteen op te bestaan, indien deze geen baten meer heeft. Schulden van een rechtspersoon staan de turboliquidatie niet in de weg. Het is dus mogelijk dat schuldeisers worden geconfronteerd met een ontbonden vennootschap, en uw vordering dus onbetaald blijft. Als uitgangspunt geldt dat een vennootschap zelf aansprakelijk is voor haar schulden. Maar kan een bestuurder van een vennootschap ook persoonlijk aansprakelijk worden gehouden? In sommige gevallen wel oordeelt de rechter. Dit is onder andere het geval in een vonnis dat rechtbank Rotterdam heeft gewezen op 15 mei 2020. Turboliquidatie: bestuurdersaansprakelijkheid volgt. In deze zaak wordt de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de schade van de wederpartij.

Procedure over turboliquidatie

Gedaagde is bestuurder en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap, een bouw- en aannemingsbedrijf. In april 2017 is een overeenkomst van aanneming van werk tot stand gekomen tussen de wederpartij als aannemer en gedaagde als opdrachtgever. Wederpartij heeft in juni 2017 een bedrag in rekening gebracht bij wijze van eindafrekening voor het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. In mei 2018 is het bouwbedrijf opgehouden te bestaan door ontbinding omdat er geen bekende baten meer aanwezig waren. Wederpartij heeft het bouwbedrijf persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hetgeen het bouwbedrijf aan haar verschuldigd is. 

Turboliquidatie: geen baten bij ontbinding

Voor turboliquidatie is vereist dat baten ontbreken ten tijde van de ontbinding. Daarnaast is het ook van belang dat er geen baten meer worden verwacht. In deze zaak betwist de wederpartij het ontbreken van baten ten tijde van de ontbinding. Op de liquidatiebalans van de KvK stond een negatief werkkapitaal per datum van ontbinding. De wederpartij stelt daarentegen dat er het bouwbedrijf ten tijde van ontbinding nog wel baten had, althans dat er sprake is van verdwenen baten. Uit de in het geding gebrachte jaarrekening blijkt dat het gestort aandelenkapitaal is verminderd van 18.000 euro naar 2 euro. Gedaagde betoogd dat deze verlaging al heeft plaatsgevonden heeft in 2014 voor afhandeling van privéproblemen. Het bouwbedrijf heeft hiermee onvoldoende gemotiveerd betwist dat er sprake was van verdwenen baten. Dat betekent dat er ten tijde van ontbinding sprake is geweest van baten die, in geval van vereffening, aangewend hadden kunnen worden om schuldeisers te voldoen. In deze zaak had de vordering van  de wederpartij zelfs volledig kunnen worden voldaan.

Persoonlijk verwijt turboliquidatie bestuurdersaansprakelijkheid

Als uitgangspunt heeft te gelden dat alleen een rechtspersoon, de vennootschap in dit geval, zelf aansprakelijk is voor haar schulden. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder naast een rechtspersoon kan aanleiding bestaan indien de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hiervan is sprake indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt en daardoor aan de wederpartij schade berokkent, terwijl dit handelen of nalaten ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan opgetreden schade. In het algemeen is dit niet bij betalingsonmacht van de rechtspersoon, maar wel wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden die wijzen op betalingsonwil aan de zijde van de bestuurder.

bestuurdersaansprakelijkheid: sprake van betalingsonwil

De rechtbank beslist dat er sprake is van betalingsonwil van de bestuurder gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden. Hiervan kan de bestuurder van het bouwbedrijf een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Dit levert een onrechtmatige daad op jegens de schuldeiser.

Advocaat Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid

Een onrechtmatige turboliquidatie kan dus leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder als de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan het zoals in deze zaak het geval zijn als er sprake is van betalingsonwil aan de zijde van de bestuurder, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om een bestuurder persoonlijke aansprakelijk te stellen. Heeft u verdere vragen over persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat bestuurdersaansprakelijkheid.

turboliquidatie-bestuurdersaansprakelijkheid