Wat is een last onder dwangsom?

Een bestuursorgaan zoals de Gemeente, Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen een last onder dwangsom op leggen. Het doel daarvan is om een overtreding te beëindigen. In het besluit tot de last onder dwangsom wordt een begunstigingstermijn gesteld, waarbinnen de overtreding beëindigd moet zijn. De termijn is afhankelijk van de overtreding: als het snel kan worden beëindigd (denk aan het verwijderen van een terras), dan kan de termijn kort zijn (zelfs de zelfde dag). Als het complex is, kan de termijn langer zijn.

Zienswijze indienen tegen aangekondigde last onder dwangsom

Het begint vaak met een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Het is dan al belangrijk dat goede argumenten worden aangedragen, omdat het bestuursorgaan nog kan beslissen om de last niet op te leggen. Raadpleeg dan vooral een gespecialiseerde advocaat procesrecht.

Als er (ondanks de zienswijze) toch een last wordt opgelegd, dan zal er een besluit volgens waarin wordt aangegeven dat de overtreding binnen een bepaalde periode beëindigd moet zijn. De dwangsom kan aanzienlijk zijn. Het kan een bedrag ineens zijn, of een bedrag voor iedere dag dat de overtreder niet voldoet aan de last. Als het goed is, wordt er wel altijd een maximum verbonden. Wat gebeurt er als de overtreding toch voortduurt? Dan kan het bestuursorgaan zelfs bestuursdwang toevoegen, hetgeen simpel gezegd inhoudt dat de overtreding door de overheid wordt beëindigd.

Bezwaar tegen last onder dwangsom

Tegen een last onder dwangsom kan de overtreder bezwaar maken. Belangrijk is dat het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft. Dat betekent dat er ondanks het bezwaar, er toch aan de last onder dwangsom moet worden voldaan. Een oplossing daarvoor is het aanvragen van een voorlopige voorzieningen. Dat houdt in dat in een spoedprocedure (enigszins vergelijkbaar aan een kort geding) wordt gevraagd of de last voorshands wel terecht is.

Dwangsommen verbeuren

Indien in de visie van het bestuursorgaan niet wordt voldaan aan de last onder dwangsom, verbeuren er dwangsommen. Soms zal heel duidelijk zijn wanneer er dwangsommen verbeuren. Denk bijvoorbeeld aan een café dat morgen haar deuren dient te sluiten. Soms zal het niet helemaal duidelijk zijn. Dan kan gedacht worden aan de situatie dat een financiële instelling vanaf de volgende maand moet voldoen aan een integere bedrijfsvoering.

Als er een dwangsom is verbeurd, moet deze ook worden betaald. Het is echter wel een bevoegdheid van een bestuursorgaan, geen verplichting. Als er wel toe wordt besloten, dan kan een deurwaarder executiemaatregelen nemen.

Advocaat last onder dwangsom

Als u te maken krijgt met een last onder dwangsom, dan is het verstandig om zo snel als mogelijk een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. In een vroeg stadium kunt u namelijk al juridisch onderbouwen waarom een dwangsom niet terecht zou zijn of dat er rekening moet worden gehouden met bepaalde omstandigheden. Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met advocaat Jasper Hagers.

last onder dwangsom