Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: bestuurdersaansprakelijkheid

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de regels voor stichtingen en verenigingen beter aansluiten op de regels voor de B.V. en de N.V., maar geeft ook nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: bestuurdersaansprakelijkheid.

Het doel van deze wet is om stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappen duidelijker regels te bieden. Echter, de nieuwe wet zorgt ook voor een uitbreiding voor de mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit terwijl voor de meeste bestuurders geldt: Beperk je risico’s als bestuurder.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: verbetering bestuur, toezicht en aansprakelijkheid

De Wet bestuur en Toezicht rechtspersonen beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van de norm dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten tot het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden organisatie. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: bestuurdersaansprakelijkheid, lees in dat kader ook de tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen: https://fennekadvocaten.nl/tips-om-bestuurdersaansprakelijkheid-te-voorkomen/

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders als vastgelegd in art. 2:9 BW gaat ook gelden voor bestuurders van de andere rechtspersonen. Dat geldt ook voor de regels van onbehoorlijke taakvervulling en de regels van aansprakelijkheid in faillissement. Dit is dus oppassen geblazen voor de bestuurder van een (onbezoldigde?) stichting en vereniging. Vooral voor niet-commerciële rechtspersonen betekent de uitbreiding van de aansprakelijkheid een verhoging van de risico’s voor bestuurders. Het komt nog weleens voor dat er minder aandacht is.

Onbehoorlijke taakvervulling en bestuurdersaansprakelijkheid

Ook het weerlegbare vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling wanneer de jaarrekening niet wordt gedeponeerd, is opgenomen in de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen. Dus: als daar niet aan is voldaan, dan wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Uit rechtspraak blijkt dat het weerleggen van dit vermoeden altijd erg lastig blijkt te zijn.

Gelukkig is hier wel een uitzondering gemaakt voor kleine stichtingen en verenigingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid?

Zelf een vraag over bestuurdersaansprakelijkheid. Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jasper Hagers, advocaat bestuurdersaansprakelijkheid.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen bestuurdersaansprakelijkheid