Arbeidsrecht en bedrijfsreorganisatie

Bedrijfsreorganisatie

Bij een bedrijfsreorganisatie wordt een onderneming opnieuw georganiseerd. Dat kan organisatiebreed zijn maar ook alleen bepaalde afdelingen van een organisatie betreffen. Een bedrijfsreorganisatie heeft vaak tot  gevolg dat er banen verdwijnen.

De reden voor een bedrijfsreorganisatie kan gelegen zijn in bezuinigingsmaatregelen of het meer kostenefficiënt inzetten van de arbeidskrachten. Vaak zorgt een reorganisatie ervoor dat er teveel werknemers werkzaam zijn die zullen moeten afvloeien. Als de functie van een werknemer vervalt, is een werknemer boventallig. Alsdan heeft de werkgever de plicht eerst te bekijken of hij de werknemers kan herplaatsen, al dan niet in een andere functie. Alles om ontslag te voorkomen.

Ontslag

Als de medewerkers niet herplaatst kunnen worden kan er collectief ontslag volgen. Er is sprake van een collectief ontslag als het voornemen er is om binnen 3 maanden tenminste 20 werknemers in één werkgebied te ontslaan. De Ondernemingsraad moet in de gelegenheid gesteld worden om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot collectief ontslag. Daarnaast kan de gang van zaken, alle gevolgen en de te nemen stappen van de bedrijfsreorganisatie ook zijn beslag krijgen in een Sociaal Plan. Het opstellen van een Sociaal Plan is niet verplicht, maar kan wel tot veel duidelijkheid leiden. Tot slot moet de werkgever altijd rekening houden met eventuele opzegverboden, zoals ziekte.

Tijdens een reorganisatie kan de werkgever een collectieve ontslagaanvraag doen bij het UWV. De werkgever moet dan zorgvuldig inzicht geven in wat het effect van de beoogde maatregelen is. Daarnaast is het ook mogelijk dat de werkgever de meeste werknemers af kan laten vloeien omdat zij akkoord gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden. Dit kan ook aan de hand van een Sociaal Plan.

Advocaten arbeidsrecht

Eva Jongepier is de partner arbeidsrecht bij Fennek. Met meer dan twintig jaar ervaring in het voeren van arbeidsrecht procedures, arbeidsrecht schikkingsonderhandelingen en advies over arbeidsrecht, kunt u er van op aan dat zij weet wat er moet gebeuren.