Procedure bij Ondernemingskamer

Bij twijfel over het beleid van de onderneming

Een bijzondere rechtsgang is die van de Ondernemingskamer. Aandeelhouders met voldoende belang in de onderneming kunnen hiernaar toe, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. Daarbij geldt dat het aan het bestuur is om te besturen: niet ieder verschil van inzicht tussen aandeelhouders en bestuur kan een reden zijn om een procedure voor de Ondernemingskamer op te starten (ook wel: enquêteprocedure genoemd). Als het verzoek wél wordt toegewezen, dan kan de Ondernemingskamer een deskundige onderzoek laten doen. De kosten van dat onderzoek naar de onderneming komen voor rekening van de onderneming, tenzij blijkt dat deze in redelijkheid voor de verzoekende partij moeten komen.

Mogelijkheden procederen voor de Ondernemingskamer

Een van de bijzondere aspecten van een procedure bij de Ondernemingskamer is dat er een ruime bevoegdheid is voor de Ondernemingskamer om beslissingen te nemen. Bestuurders kunnen tijdelijk worden geschorst of zelfs ontslagen, maar er kunnen ook andere tijdelijke maatregelen genomen worden om de rust in de vennootschap terug te laten keren, bijvoorbeeld een aandeelhouder zijn of haar stemrecht ontnemen. Indien er spoed is (bijvoorbeeld in de situatie dat vermoed wordt dat een bestuurder onterecht geld van de bankrekening haalt), kan er spoedvoorziening worden gevraagd en is de ervaring dat de Ondernemingskamer de zaak ook snel behandelt. In normale gevallen kan een procedure bij de Ondernemingskamer echter al snel meer dan een jaar duren.

Onderzoek naar beleid onderneming?

Een procedure bij de Ondernemingskamer, ook wel een enquêteprocedure, begint met een verzoekschrift, waarbij wordt verzocht bepaalde maatregelen te treffen. De eerste vraag die beantwoord moet worden door de Ondernemingskamer is dan of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. Daarvoor is raadzaam om een advocaat ondernemingsrecht het verzoekschrift te laten opstellen. Hiervoor is vanzelfsprekend van belang of en zo ja, hoeveel, bewijs er van eventuele malversaties voorhanden is. Het is van cruciaal belang voor het welslagen van het verzoek dat de feiten die zouden leiden tot ‘gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen’ volledig en onderbouwd met bewijs worden gesteld.

Deskundige wordt benoemd door Ondernemingskamer

Als de Ondernemingskamer ook vindt dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid, zal er een deskundige worden benoemd. Die deskundige heeft meestal enige affiniteit met de betreffende onderneming (en is in ieder geval deskundig op ondernemingsrecht). De Ondernemingskamer geeft in de beschikking aan waar het onderzoek naar gericht moet zijn.

Als uit het onderzoek van de deskundige volgt dat er sprake is van wanbeleid kan de Ondernemingskamer vervolgens vergaande maatregelen treffen om de onderneming weer gezond te maken. Dat zijn definitieve beslissingen, bijvoorbeeld het ontslag van een bepaalde bestuurder.

Advies over geschil binnen onderneming

Hebt u zelf een geschil met uw bestuurder (of aandeelhouder) en wilt u advies (of wellicht alleen iemand om met u te overleggen over uw positie), aarzel dan niet om contact met advocaat ondernemingsrecht, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl