Rectificatie in kort geding

Rectificatie in kort geding

Rectificatie in kort geding vorderen gebeurt steeds meer. Het doel van een rectificatie is om feitelijke onjuistheden recht te zetten, om zo de schade aan reputatie te voorkomen. Recent waren er procedures over de roddels over bekende Nederlandse op Juice kanalen op Instagram en Youtube, maar ook over uitlatingen op Twitter of krantenartikelen.

Vrijheid van meningsuiting in kort geding

Een kort geding opstarten om rectificatie te vorderen is niet zonder risico.

De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht en een groot goed. Beperking van dat grondrecht kan alleen als dat bij de Wet is voorzien. De vrijheid van meningsuiting is echter niet onbeperkt. Rekening moet ook worden gehouden met de goede naam van anderen en het recht op privacy.

Het is vaak een afweging van wederzijdse belangen en een ook weging van wat er is geuit, wat de feitelijke onderbouwing daarvan is en of er sprake is van een ernstige beschuldiging.

Onrechtmatige daad

In de Wet is een specifiek artikel gewijd aan de rectificatie, te weten art. 6:167 BW. Daarin staat:

Artikel 167
1.Wanneer iemand krachtens deze titel jegens een ander aansprakelijk is ter zake van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard, kan de rechter hem op vordering van die ander veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze.
2.Hetzelfde geldt, indien aansprakelijkheid ontbreekt, omdat de publicatie aan de dader wegens diens onbekendheid met de onjuistheid of onvolledigheid niet als een onrechtmatige daad is toe te rekenen.
3.In het geval van lid 2 kan de rechter die de vordering toewijst bepalen dat de kosten van het geding en van de openbaarmaking van de rectificatie geheel of gedeeltelijk moeten worden gedragen door degene die de vordering heeft ingesteld. Elk der partijen heeft voor het gedeelte van de kosten van het geding en van de openbaarmaking van de rectificatie dat ingevolge de uitspraak door hem moet worden gedragen, verhaal op ieder die voor de door de publicatie ontstane schade aansprakelijk is.

Dwangsom aan de rectificatie

Een vonnis met dwangsom heeft altijd de voorkeur. Een opgelegde dwangsom geeft namelijk een prikkel om aan de veroordeling te voldoen. Dan moet de dwangsom wel hoog genoeg zijn. Bedacht moet worden dat de kort geding rechter een dwangsom altijd kan matigen, als de rechter de gevorderde dwangsom te hoog vindt en een lagere dwangsom als voldoende prikkel beschouwt

Rectificatie in kort geding: openbaarheid

Als eisende partij wil je dat een feitelijke onjuistheid wordt gerectificeerd, zodat de aandacht daar niet meer aan wordt besteed. Bedacht moet worden dat rechtspraak in Nederland openbaar is. Het is wel mogelijk om te vragen om een besloten zitting, maar hiervoor moeten wel zwaarwegende argumenten worden aangevoerd.

Als een kort geding dus wordt gevoerd, kan het zo zijn dat er meer aandacht voor het betreffende artikel/twitterbericht of iets anders komt dan gewenst.

Advocaat rectificatie nodig? Bel Jasper Hagers, kort geding specialist.

rectificatie in kort geding