Advocaat beslagleggen

Juridische hulp bij beslagleggen 

Beslagleggen kan alleen met behulp van een advocaat. Als een van de weinige landen heeft Nederland ten aanzien van het leggen van beslag voor het belang van de schuldeiser (beslaglegger) gekozen. Het is daarom in Nederland relatief makkelijk beslag te leggen. Het is wel zo dat over de jaren heen er steeds meer oog is voor de positie van de schuldenaar, de beslagene.

Wat is conservatoir beslagleggen?

Nog voordat een procedure aanhangig is, kan er beslag worden gelegd om zo zekerheid te krijgen. Dat wordt een conservatoir beslag genoemd.“Conservatoir” komt van het woord conserveren, hetgeen bewaren betekent. Vooruitlopend op een procedure wordt dus aan de rechter gevraagd om bepaalde eigendommen te bewaren. Als in de procedure gelijk wordt gekregen, wordt het conservatoire beslag een executoriaal beslag, hetgeen betekent dat de beslagen zaken kunnen worden verkocht en de opbrengst naar de beslaglegger gaat.
Het leggen van conservatoir beslag is het zoeken van zekerheid dat de vordering uiteindelijk zal worden voldaan.

Hoe gaat conservatoir beslagleggen in zijn werk?

In het Wetboek Burgerlijk Rechtsvordering staat omschreven op welke wijze conservatoir beslag moet worden gelegd. Daarnaast hebben rechtbanken de beslagsyllabus uitgegeven. Hierin wordt nauwgezet per beslagobject staat omschreven wat de regels zijn en hoe de rechtbanken daar mee omgaan. Het begint altijd met een verzoekschrift, dat ingediend moet worden door een advocaat. Dat verzoekschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Kort samengevat, moeten daar (natuurlijk) de gronden worden genoemd van de vorderingen, waarom beslag noodzakelijk is en waarop beslag gelegd gaat worden.

Waar kan beslag op worden gelegd?

Er kan op alle eigendommen van de schuldenaar beslag worden gelegd. Bijvoorbeeld op het huis van de schuldenaar, op het salaris (loon) van de schuldenaar, huurpenningen, maar ook op handelsvoorraad, inventaris of andere zaken. Er kan zelfs beslag worden gelegd op cryptocurrencies, bitcoins en andere digitale cryptovaluta. 

Een bijzonder beslag is bewijsbeslag, waar u hier meer informatie over kan vinden.

Wat gebeurt er na beslaglegging? 

Nadat de rechtbank verlof heeft verleend om beslag te mogen leggen (soms stelt de rechtbank voorwaarden aan het leggen van beslag), kan de deurwaarder op stap om het beslag ook daadwerkelijk te leggen. Na de (conservatoire) beslaglegging zal er een bodemprocedure (of een andere procedure) opgestart moeten worden. In de praktijk is dat echter niet altijd noodzakelijk, omdat de beslagene aan de onderhandelingstafel komt en wil schikken. Zeker in het geval van een duidelijke vordering, zal de beslagene graag het beslag eraf willen hebben.

Beslag opheffen met een kort geding?

Het kan ook goed zijn dat het beslag ten onrechte is gelegd of wordt gehandhaafd. De vordering is bijvoorbeeld ondeugdelijk, of het beslag heeft onevenredig doel getroffen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het beslag niet in een redelijke verhouding staat tot de vordering die het moet verzekeren. Natuurlijk zou er dan overleg moeten zijn over het aanpassen daarvan, maar partijen kunnen in zo’n vergaand in conflict zijn dat er geen schikking over het beslag mogelijk blijkt te zijn.

Dan resteert een kort geding ter opheffing van het beslag. 

Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 705) moet het conservatoir beslag worden opgeheven als summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Het woord “summierlijk” is vatbaar voor interpretatie en in de praktijk gaat het er (uiteindelijk) om dat de rechter die het beslag zou moeten opheffen er wel van overtuigd wordt dat de vordering niet deugt. In geval van twijfel, zal een rechter veelal het beslag toch maar laten liggen en de kwestie over laten aan de rechter in de bodemprocedure. Het is ook in de eerste plaats aan degene die opheffing vordert om aannemelijk te maken dat de vordering niet deugdelijk is.

Schending van de waarheidsplicht

Het verzoekschrift tot beslaglegging is een belangrijk stuk. Dat mag bij het leggen van beslag niet worden onderschat. Als er namelijk een kort geding tot opheffing wordt gestart, zal de rechter zich voornamelijk baseren op het verzoekschrift tot het leggen van beslag. Het komt nogal eens voor dat een beslaglegger bepaalde stellingen in het verzoekschrift heeft aangedikt, of dat daar stellingen worden ingenomen die niet helemaal kloppen: in strijd met de waarheid. In de Wet staat dat partijen verplicht zijn de waarheid aan te voeren. Simpel gezegd: in procedures mag men niet liegen.
Als dat wel gebeurt, dan mag de rechter daar sancties aan verbinden die hij geraden acht.
Dat kan ver gaan en in het geval van beslag leggen kan het zo zijn dat een onwaarheid in het verzoekschrift leidt tot opheffen van beslag.

Wat is derdenbeslag? 

Derdenbeslag wordt vaak gelegd. Het is een verzamelbegrip voor de beslagen die de deurwaarder onder een derde legt. De derde heeft veelal weinig te maken met het geschil, maar wordt daar toch in betrokken. Het makkelijkste voorbeeld is de bank. De bank is de derde en die moet bij derdenbeslag verklaren of de bank een bedrag verschuldigd is aan de rekeninghouder. Terzijde: bij een bank speelt het probleem dat in de Algemene Bankvoorwaarden staat dat beslaglegging een reden voor beëindiging van de bankrelatie kan zijn.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag.
De derde (de werkgever) is loon verschuldigd aan de werknemer. De schuldeiser van de werknemer kan daarom beslag leggen op het loon, waarbij de derde (de werkgever) dus moet gaan aangeven hoeveel loon is verschuldigd aan de werknemer. 

Advocaat voor het leggen van beslag

De advocaten van Fennek Advocaten hebben ruime ervaring met beslagleggen. Zowel aan de kant van de beslaglegger als aan de kant van de beslagene. In beide gevallen is een advocaat vereist.
Voor de beslaglegger is natuurlijk belangrijk dat het beslag leggen zo effectief mogelijk geschied (en met het minste risico) en voor de beslagene is van belang om ofwel het beslag opgeheven te krijgen, ofwel de daarop volgende procedure te winnen.

Advies over beslagleggen? 

Wilt u advies over het beslagleggen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)