Advocaat voor procederen

Procederen: advocaat wel of niet verplicht 

In veel gevallen bent u verplicht om een advocaat in te schakelen om te procederen. Bij de kantonrechter is een advocaat echter niet verplicht, maar bij de civiele rechter is een advocaat wel verplicht. In het bestuursrecht is een advocaat meestal niet verplicht.

Echter, ook voor de zaken waarin een advocaat niet verplicht is, is het wel raadzaam om een advocaat in te schakelen. Procederen is een vak apart, gebonden aan de Wet Burgerlijke Rechtsvordering en procesreglementen, en daarvoor is specifieke kennis en kunde vereist. Los van die specifieke kennis en kunde van procederen, is ervaring met procederen veelal essentieel. Advocaten van Fennek hebben gezamenlijk meer dan 30 jaar ervaring met procederen, weten daarom goed wat wel en niet haalbaar is.

Procederen: de dagvaarding en de rolzitting

Als u gedagvaard wordt, blijkt uit de dagvaarding bij welke rechter u moet verschijnen. In de dagvaarding staat ook de datum voor de eerste rolzitting. Op deze rolzitting worden procedurele beslissing genomen. Het is niet verplicht dat u daar aanwezig bent, maar u moet wel zich melden (ook wel het stellen genoemd) bij de rechtbank. Afhankelijk van de procedure, is een advocaat wel of niet verplicht. Als u zich meldt in een procedure zonder advocaat waar een advocaat verplicht is, zal u niet-ontvankelijk worden verklaard. Het is daarom van groot belang een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, die u kan adviseren over het procederen.

Verweer voeren in een procedure

Als u gedagvaard wordt, staat in de dagvaarding omschreven wat er gevorderd wordt, op basis van welke feiten en omstandigheden en juridische gronden. De dagvaarding is veelal het belangrijkste processtuk als het aankomt op procederen. De vorderingen moeten duidelijk omschreven zijn, moeten onderbouwd worden met bewijs en de rechter moet overtuigd worden van datgene in de dagvaarding staat. Als u verweer voert in een procedure, is het natuurlijk relevant aan te geven waarom de vorderingen niet toegewezen zouden mogen worden. Bij procederen is van groot belang wat u wel en niet naar voren brengt, over welke bewijsstukken u beschikt en wat de beste strategie is. In de praktijk blijkt  dat een advocaat procederen daarvoor een groot voordeel is. 

Verstek: wat te doen bij een verstekvonnis?

Als u verzuimt om een advocaat in te schakelen of u meldt zich niet bij de rechtbank (in geval dat er geen advocaat verplicht is), dan is de kans groot dat de vorderingen van uw tegenpartij worden toegewezen. Dat wordt een verstekvonnis genoemd: de vorderingen zijn bij verstek toegewezen. Als er verweer wordt gevoerd, dan wordt er gesproken over een vonnis op tegenspraak.

Hoewel het zo kan zijn dat uw tegenpartij grotendeels gelijk heeft, is het voeren van verweer meestal in uw belang. Uw tegenpartij kan bijvoorbeeld hoge kosten vorderen, die de normale incassotarieven te boven gaan. Bovendien is het zo dat daar waar de rechtbank een verstekvonnis wijst, uw tegenpartij met dat vonnis naar de deurwaarder kan gaan en executoriaal beslag kan gaan leggen. U kunt dan vaak wel in verzet tegen een verstekvonnis, maar dan staat u wel op achterstand. 

Dagvaarding ontvangen: wat moet ik doen? 

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, dan is het altijd raadzaam snel contact op te nemen met een advocaat.  De procedure vangt namelijk aan met een dagvaarding (of een verzoekschrift), die wordt betekend door een deurwaarder. 

De deurwaarder met de dagvaarding

De deurwaarder komt dus bij uw adres of het adres van uw bedrijf langs. Als u thuis bent / het bedrijf geopend is, zal de deurwaarder aangeven dat de dagvaarding in persoon is betekend. Anders laat de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten envelop achter. Het is belangrijk te weten dat dit een rechtsgeldige wijze van betekening is. 

Inhoud van de dagvaarding 

De dagvaarding moet voldoen aan wettelijke vereisten. Zo moet duidelijk zijn wie gedagvaard wordt, waar hij/zij moet verschijnen, dat er griffierecht is verschuldigd (of niet) en wat precies de vorderingen zijn. De eisende partij moet toelichten waar de vordering op is gebaseerd. Het gaat er dan niet alleen om wat de juridische gronden zijn, maar of de feiten passen bij die juridische gronden. 

Aan het slot van de dagvaarding staat altijd datgene wat gevorderd wordt. Dat wordt ook wel ‘de eis’, of het ‘gevorderde’, het ‘petitum’ genoemd. Het petitum betekent ‘het gevorderde’. Het opstellen van het petitum is erg belangrijk, omdat de rechter daaraan gebonden is. Een rechter heeft wel de bevoegdheid om rechtsgronden op basis van de stelling aan te vullen, maar een rechter heeft niet de bevoegdheid datgene wat gevorderd wordt te wijzigen. Een rechter mag nooit meer toewijzen dan gevorderd is, maar mag wel het mindere toewijzen. 

Schriftelijk verweer tegen dagvaarding: conclusie van antwoord

Nadat de dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank, zal u / uw advocaat altijd een termijn krijgen om schriftelijk te reageren. In sommige gevallen is het mogelijk een tweede uitstel te verkrijgen. Het schriftelijke antwoord wordt de “conclusie van antwoord” genoemd. Het is ook mogelijk dat u een zogenaamd ‘incident’ instelt. Een incident is een (mini) procedure binnen een procedure. Een incident gaat over een onderwerp waarover moet worden beslist, voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. 

Rechten en plichten: dagvaarding

Voor de meeste mensen / bedrijven / ondernemers is het ontvangen van een dagvaarding gelukkig uitzondering. Hoewel de Wet heeft bepaald dat het voor een ieder duidelijk moet zijn wat de dagvaarding precies voor u betekent, is de ervaring dat dit niet altijd duidelijk is. De termijnen zijn meestal kort (de termijn van dagvaarden is bijvoorbeeld maar 7 dagen), zodat enige haast wel geboden. Het is aan te bevelen om meteen een advocaat in te schakelen. 

Advocaat voor procederen

De advocaten van Fennek hebben ruime ervaring zowel met het dagvaarden van partijen als met het voeren van verweer, zowel in eenvoudige zaken als in de meer complexe procedures. Wilt u advies over procederen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)