Advocaat arbitrage

Partijen kunnen een bodemprocedure of kort geding opstarten, maar een andere mogelijkheid is arbitrage.

Wat is arbitrage?

Arbitrage is rechtspraak door arbiters, soms scheidslieden genoemd. Arbitrage is vastgelegd in de wet. Uitgangspunt is dat arbitrage (ongeveer) hetzelfde gaat als een gerechtelijke procedure. De vraag is dan waarom gekozen wordt voor arbitrage en waarom voor rechters. 

In sommige gevallen is er geen (geldige) keuze voor arbitrage en moet men naar de rechter. 

Wat zijn voordelen? 

Het belangrijkste argument voor arbitrage is de specifieke kennis en kunde van de arbiters. Zo bestaan er tal van arbiters met specifieke kunde, bijvoorbeeld de Raad voor Arbitrage voor de Bouw. Maar ook in andere gevallen kan het beter zijn om arbiters te benoemen om een geschil te beslechten, te weten bij specifieke geschillen over ondernemingen. 

Een ander groot voordeel is dat arbitrage op vertrouwelijke basis geschiedt en dat de arbitrageprocedure niet openbaar is. Een vonnis van de gewone rechter is (vrijwel altijd) openbaar en voor sommige ondernemingen is dit ongunstig. Deze vonnissen worden op het internet gepubliceerd en kunnen zorgen ongewenst nadelige media-aandacht. 

Daarnaast is arbitrage flexibeler dan procederen bij de gewone rechter. In een arbitrageovereenkomst kunnen tal van afspraken worden gemaakt. Zo kan hoger beroep worden uitgesloten, er kunnen afspraken worden gemaakt over het aantal arbiters (meestal drie, soms een), er kunnen afspraken gemaakt worden over de kosten. Hoewel dat verder niet altijd zo is, wordt arbitrage ook als minder confronterend ervaren, in die zin dat bepaalde handelspartijen gewoon zaken blijven doen, ondanks de arbitrage.

Wat zijn nadelen?

Een belangrijk nadeel van arbitrage is het kostenaspect. Het te beslechten geschil gaat vaak om specialistische materie, waarbij arbiters worden benoemd die werken op basis van een bepaald uurtarief. Rechters hebben geen uurtarief. Hoewel procederen kostbaar is, is een proceskostenveroordeling bij de gewone rechter in Nederland (ten opzichte van andere landen) relatief beperkt. In geval van arbitrage kan een proceskostenveroordeling echter om zeer aanzienlijke kosten gaan. 

Verloop van een arbitrageprocedure

In beginsel verloopt een arbitrageprocedure niet anders dan een procedure bij de rechter. In plaats van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn er arbitragereglementen. Veel van de procedurele aspecten komen overeen met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het is (bijvoorbeeld) zelfs mogelijk om een arbitraal kort geding op te starten, als er voldoende spoedeisend belang is. 

Normaliter begint een arbitrageprocedure met een arbitrageverzoek, waarna memories (schriftelijke stukken waarin de standpunten van partijen staan) worden uitgewisseld.   

Advocaat gespecialiseerd in arbitrage

Anders dan bij de rechtbank, is een advocaat niet verplicht bij arbitrageprocedures. Het is echter wel gebruikelijk dat de procedures – vanwege de belangen – door advocaten worden gevoerd. Het is aan te raden om een eventueel beding waarin u arbitrage wilt opnemen, te laten toetsen door een advocaat. Het komt nogal eens voor dat bij een conflict, partijen (of één van partijen) minder gelukkig is met de arbitrageclausule – arbitrageovereenkomst.

Advies over arbitrage 

Mocht u vragen hebben over arbitrage, neem dan contact op met Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl), arbitrage advocaat.