Advocaten agentuurovereenkomst

Advocaten voor agentuurovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst komen twee partijen, een principaal en een handelsagent, overeen dat de handelsagent tegen een bepaalde beloning zal bemiddelen bij de totstandkoming van koopovereenkomsten (of verkoopovereenkomsten) van goederen van de principaal. 

Verplichtingen van de handelsagent

De verplichtingen van de handelsagent zijn onder andere de volgende:

  • Een handelsagent dient de belangen van de principaal met de vereiste zorgvuldigheid te behartigen. Dit houdt onder meer in dat de handelsagent verplicht is de principaal alle nodige inlichtingen te verschaffen. Van belang is dat hij de principaal onverwijld in kennis stelt over de overeenkomsten die hij voor de principaal heeft gesloten; 
  • De handelsagent dient verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd;
  • De agent dient de principaal te informeren over de solvabiliteit van potentiële klanten. Wanneer de handelsagent contracten sluit met klanten waarvan hij weet dat de klant niet zal kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen, zal hij aansprakelijk zijn voor de geleden schade van de principaal.

Verplichtingen van de principaal in een agentuurovereenkomst

De verplichtingen van de principaal zijn onder andere deze:

  • De principaal dient zich te gedragen als een goed principaal. Hij dient alles in het werk te stellen om de handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden deugdelijk te kunnen verrichten;
  • De principaal dient de handelsagent te informeren over de aanvaarding of afwijzing van de door de handelsagent bemiddelde overeenkomsten. Dit is ook nodig om de provisie van de agent te kunnen berekenen;
  • De principaal dient de handelsagent te voorzien van de benodigde documenten en informatie over de producten die de handelsagent verkoopt voor de principaal;
  • Provisie betalen voor de overeenkomsten waarvoor de handelsagent heeft bemiddeld;
  • Na beëindiging van een agentuurovereenkomst kan de handelsagent mogelijk aanspraak maken op een klantenvergoeding. Binnen een jaar na beëindiging van de agentuurovereenkomst moet er aanspraak worden gemaakt op de klantenvergoeding bij de principaal. 

Advocaten voor agentuurovereenkomst

Het is van belang dat alle rechten en verplichtingen van een handelsagent en principaal nauwkeurig in de agentuurovereenkomst bepaald worden. Het is dan ook verstandig om een advocaat in te schakelen die kan assisteren bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Mocht u een agentuurovereenkomst willen sluiten of heeft u een geschil naar aanleiding van een gesloten agentuurovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met advocaat contractenrecht  Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek (ljsf@fennekadvocaten.nl).