Advocaten schadevergoeding

Wanneer heb je recht op schadevergoeding? Gespecialiseerde advocaat legt uit

Als advocaat schadevergoeding is dat een veelgehoorde vraag. Schadevergoeding en aansprakelijkheid zijn twee begrippen die niet zonder elkaar kunnen. Zonder aansprakelijkheid immers geen schadevergoeding. Er zal dus eerst moeten worden vastgesteld of er sprake is van aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst (een partij schiet tekort in een verplichting), maar ook uit de Wet. Daarvoor zijn veel voorbeelden, waarbij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad een bekend voorbeeld is. Hierbij moet bedacht worden dat het grondbeginsel in Nederland is dat een ieder zijn eigen schade draagt en dus moet er goed betoogd worden, waarom de ander schadevergoeding moet betalen.

Hoe eis je schadevergoeding?

Meestal begint het met een aansprakelijkstelling. Daarvoor is een gespecialiseerde advocaat schadevergoeding raadzaam. In de aansprakelijkstelling moet namelijk gemotiveerd en onderbouwd worden weergegeven waarom de ander aansprakelijk is en op welke juridische grondslagen. Als het gaat om aansprakelijkheid uit overeenkomst, zal eerst goed moeten worden bekeken welke strategie wordt gehandhaafd. Wilt u juist nakoming van de overeenkomst, schadevergoeding of wilt u juist van de overeenkomst af? Om ervoor te zorgen dat de vorderingen niet verjaren, wordt de verjaring met een aansprakelijkstelling gestuit. Het is dan belangrijk aan te geven welke vorderingen er zijn: wordt een vordering vergeten, zal er nog steeds een risico op verjaring zijn. Als advocaat schadevergoeding is het dan altijd van belang goed te inventariseren wat precies de feiten zijn en welke schade mogelijk gevorderd kan worden. 

Schikking of procedure over schadevergoeding?

Vrijwel in alle gevallen zal een reactie volgen van degene die u aansprakelijk stelt. In veel gevallen leidt dat tot schikkingsonderhandelingen over de hoogte van de schadevergoeding. Ongetwijfeld zal niet meteen iedere schade worden erkend, maar meestal komt er een gesprek op gang. In complexe zaken soms onder leiding van een deskundigen, bijvoorbeeld door wederzijdse advocaten, of onder leiding van een mediator en/of experts in schadevergoeding.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? 

De hoofdregel bij het bepalen van schade is dat een vergelijking moet worden gemaakt met huidige situatie en de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Er wordt dan ook wel gesproken over een vergelijking tussen de Ist situatie (de huidige situatie) en de Soll situatie (de hypothetische situatie). Het hoofddoel van het aansprakelijkheidsrecht is namelijk herstel van geleden schade. In complexe dossiers wordt naast een advocaat schadevergoeding een expert op het gebied van schadeberekeningen ingeschakeld. 

Aansprakelijkheid van opdrachtnemers, accountants, notarissen, banken

Vanzelfsprekend kan iedereen aansprakelijk worden gesteld, maar er zijn ook bijzondere situaties van aansprakelijkheid. Uit de Wet vloeit voort dat dienstverleners zoals accountants, notarissen en advocaten de zorg moeten betrachten van een redelijk handelend opdrachtnemer. Het is dan vaak de vraag wat verwacht mag worden. Van een notaris mag logischerwijs verwacht worden dat hij of zij bijvoorbeeld het kadaster goed controleert, van banken mag gegeven hun maatschappelijke positie en de professionaliteit meer worden verwacht dan de bakker op de hoek. Ingewikkelde financiële constructies adviseren kan, maar moeten ook goed worden uitgelegd. Accountants hebben een vergaande zorgplicht, mede ingegeven door hun bijzondere en onafhankelijke rol. Vaak wordt de te betrachten zorg dan ook ingekleed door de regelgeving. 

Kan aansprakelijkheid worden uitgesloten? 

Bepaalde aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten, vanwege dwingend recht in het Wetboek, zoals het uitsluiten van de aansprakelijkheid door de werkgever. Consumenten zijn verder ook vergaand beschermd, zodat aansprakelijkheid niet tot nauwelijks kan worden uitgesloten. Bij zakelijke partijen is dat anders: in de algemene voorwaarden kan aansprakelijkheid worden beperkt. Dit wordt ook wel een exoneratiebeding of exoneratieclausule genoemd. Toch worden dergelijke bedingen ook getoetst aan de redelijkheid en billijkheid; soms worden de bedingen terzijde geschoven. 

Wanneer kan ik schadevergoeding eisen?

Er moet voldaan zijn aan een aantal wettelijke vereisten om schadevergoeding te kunnen vorderen. 

De eerste belangrijke vraag is of er sprake is van toerekenbaarheid. Zonder toerekenbaarheid ook geen schadevergoeding. Er moet verder ook wel echt schade zijn. Schade kan materiële schade zijn, maar ook immateriële schade. 

Is er een causaal verband tussen schade en daad? 

Er moet wel een causaal verband zijn tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dat is niet altijd helemaal duidelijk, omdat het de vraag wat er gebeurd zou zijn zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

Relativiteit bij schadevergoeding?

Er is alleen recht op schadevergoeding als de betreffende regel ook bedoeld is om die schade te voorkomen.

Fennek advocaten helpt u graag bij het eisen van schadevergoeding

Wilt u weten of een schadevergoeding eisen mogelijk is en zo ja, hoeveel dat kan zijn? Onze advocaten helpen u hier graag bij. Een team van specialisten staat voor u klaar om de schadeposten te berekenen en te onderbouwen. Neem contact op met advocaat contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)  zodat we u verder kunnen helpen.