Advocaat wanprestatie

Tekortkoming de nakoming

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een overeenkomst op hem of haar rusten, is er sprake van een wanprestatie. In dat geval kan de wederpartij nakoming vorderen van de overeenkomst, maar ook schadevergoeding vorderen voor de schade die hij of zij ten gevolge van de wanprestatie lijdt. Er is sprake van een tekortkoming als een partij bij een overeenkomst niet de prestatie verricht die de overeenkomst voorschrijft. Er kan ook sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming als de prestatie te laat of slechts gedeeltelijk wordt nagekomen. 

Toerekenbaarheid van de tekortkoming

Om een schadevergoeding  te kunnen vorderen op grond van een wanprestatie moet de tekortkoming aan de schuldenaar kunnen worden toegerekend. De partij zelf moet bewijzen dat een tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. In beginsel is elke tekortkoming toerekenbaar.

Overmacht

Als er sprake is van overmacht kan de tekortkoming niet toerekenbaar zijn. De schuldenaar kan zich op overmacht beroepen als er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. De schuldenaar heeft dus ook de bewijslast in het geval van een overmachtssituatie.

Verzuim

Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming is de schuldenaar verplicht tot schadevergoeding. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat dit recht pas als de schuldenaar in verzuim is. Voor het intreden van verzuim, is een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring die een aanmaning of aanzegging bevat om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen. Als de schuldenaar binnen de redelijke termijn niet nakomt, treed het verzuim in.

Als nakoming blijvend onmogelijk is, dan ontstaat de verplichting om de schade te vergoeding direct.

Ontbinding wegens wanprestatie

Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. In dat geval moet er wel sprake zijn van een wanprestatie van dusdanige aard dat die wanprestatie ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Eveneens kan een overeenkomst gedeeltelijk worden ontbonden. Denk aan de verkoop en levering van een pand en de grond blijkt te zijn vervuild. Dan kan de koopovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden, in die zin dat de koopprijs door de gedeeltelijke ontbinding wordt verminderd en de koopovereenkomst voor het overige in stand blijft.

Advocaat Amsterdam

Fennek Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van contracten of het voeren van een juridische procedure. In spoedeisende zaken kan ook in kort geding nakoming worden gevorderd of (gedeeltelijke) ontbinding in een bodemprocedure.